Infopäev 05.12.18 Tallinnas: Transrasvhapped

05.12. Tallinnas, Maaeluministeeriumi Suur Saal, Lai tn 39/41

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Transrasvadeks nimetatakse mono- või polüküllastumata rasvu, mis sisaldavad transisomeerseid rasvhappeid. Transrasvhapete kestev suures koguses tarbimine on seotud südame-veresoonkonnahaiguste ja II tüüpi diabeedi riskiga.

Infopäeva peaesineja on Eva-Maria Gokel, suurte kogemustega toitumisspetsialist Saksamaa Baieri Liidumaa Riiklikust Toitumis-, Põllumajandus- ja Metsandusministeeriumist. Tema ettekanne tõlgitakse eesti keelde.

Lae alla materjalid

  • Siret Surva. Ülevaade kehtivatest õigusaktidest.
  • Lae alla PDF
  • Merike Henno. Piimatoodete transrasvhapete sisalduse alasest uurimistööst Eesti Maaülikoolis.
  • Lae alla PDF
  • Eva-Maria Gokel. Mis on transrasvad ning nende mõjust meie organismile.
  • Lae alla PDF

Päevakava

9.00 Registreerimine ja hommikukohv

9.30 Avasõna. Tiina Saron, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

9.35 Ülevaade kehtivatest õigusaktidest. Siret Surva, Maaeluministeerium

9.50 Piimatoodete transrasvhapete sisalduse alasest uurimistööst Eesti Maaülikoolis, Merike Henno, Eesti Maaülikool

10.45 Kohvipaus

11.15 Mis on transrasvad ning nende mõjust meie organismile. Eva-Maria Gokel, Saksamaa Baieri Liidumaa Riiklik Toitumis-, Põllumajandus- ja Metsandusministeerium

Ettekanne on inglise keeles järeltõlkega eesti keelde.

13.00-13.15 Küsimused, vastused, arutelu

Lae alla päevakava

Infopäevad toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevadest võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud.

 

 

Lisainfo: tiina.saron@epkk.ee, 6009349

Täienduskoolitus 5.05.17 Tartus: Toiduhügieen ja -ohutus, algaste

5.05.17 Tartus, Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 56/1, III korrus, ruum A303.

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu teab toiduhügieeni põhimõtteid, toitu käsitlevaid õigusakte, toidu kaudu levivaid haigusi, toidu säilitamise viise, enesekontrolli põhimõtteid, toitu käsitleva töötaja kohustusi ja vastutust.

 

Sisu ja ajakava

toitu käsitlevad õigusaktid;

toiduhügieeni põhimõtted;

toidukäitleja kohustused (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne) ja vastutus;

enesekontrolli põhimõtted, eeltingimusprogrammid ja HACCP;

mikroorganismid ja nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;

toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid;

toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine;

puhastamine, desinfitseerimine;

tootmisruumide korrashoid;

kahjuritõrje;

isiklik hügieen.

 

10.00 – 11.30 õppetöö

11.30 – 12.00 paus

12.00 – 13.30 õppetöö

13.30 – 13.45 paus

13.45 – 15.15 õppetöö

Õppejõud: Katrin Laikoja, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi toiduhügieeni osakonna lektor, mag (tehn)

Täienduskoolitus 28.08.17 Tartus: Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus

28.08.17 Tartus, Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 56/1, III korrus, ruum A303

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu omab ülevaadet tootmishügieeni põhimõtetest, tunneb olulisemaid toidupatogeene, tunneb Listeria monocytogenes’i kui tootmishügieeni mõjutavat faktorit ning on saanud teadmised probleemi ennetamise ja likvideerimise võimalustest. Lisaks omab ülevaadet toidu saastumisest k.a ristsaastumisest ja selle vältimise võimalustest, teab tootmisruumide ehituslike aspektide seost ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga, mõistab hügieenitsoonide vajalikkust ja seost personalihügieeniga, on tutvunud riknemist põhjustavast mikrofloorast koosnevate biokilede tekkepõhjuste, avastamise ja likvideerimisega. Tunneb käitlemisettevõtte sanitatsiooni põhimõtteid ja korraldust.

 

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

Seadusandlusest tulenevad nõuded tootmishügieenile ja toidu ohutusele;

Tootmishügieeni eesmärgid, korraldus ja head tavad;

Tootmishügieeni seosed toidu ohutuse ja -kvaliteediga;

Tootmishügieeni mõjutavad faktorid;

Personali hügieeni tähtsus tootmishügieeni tagamisel;

Seadmete ja hoonete hügieeniline disain, hügieenitsoonide vajalikkus;

Biokirmed tootmiskeskkonnas ja nende tuvastamise ja hävitamise võimalused;

Tootmishügieeniga enim seotud mikrobioloogilised ohud;

Toidu ohutust enim mõjutavad toidupatogeenid;

Tootmiskeskkonnas puhtuse tagamine, sanitatsiooni põhimõtted;

Tootmishügieeni probleemsete kohtade tuvastamise võimalused;

Hügieeniproovide võtmine, laboratooriumisse saatmine ning analüüsitulemuste tõlgendamine;

Tootmiskeskkonnas Listeria monocytogenes tuvastamine ja likvideerimine.

 Ajakava:

10.00 – 11.30 õppetöö

11.30 – 12.00 kohvipaus

12.00 – 13.30 õppetöö

13.30 – 13.40 paus

13.40 – 15.10 õppetöö

Õppejõud: Mati Roasto, Eesti Maaülikooli professor, dr (vet-med) toiduhügieeni osakonna juhataja

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitus on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Täienduskoolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 120 eurot ühe osaleva inimese kohta.

 

Täienduskoolitus 29.08.17 Tartus: Toiduhügieen ja enesekontroll väikeettevõttes/ eraelamus toidu valmistamisel

29.08.17 Tartus, Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 56/1, III korrus, ruum A303

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu teab eraelamus toidu valmistamisega seonduvaid õigusaktide nõudeid, sh toidukäitleja kohustusi (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne) ja vastutust; oskab juhendi põhjal koostada enesekontrolliplaani (sh teab eeltingimusprogrammide ja HACCP süsteemi olemust); tunneb toiduhügieeni põhimõtteid ning peamisi toidupatogeene (sh kasvu ja paljunemist) mõjutavaid tegureid; tunneb füüsikalise, keemilise ja mikrobioloogilise saastumise allikaid ja ennetamise võimalusi; teab puhastamise ja desinfitseerimise eesmärke ja võimalusi; teab isikliku hügieeni nõudeid ning neist kinnipidamise olulisust.

 

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

– eraelamus toidu valmistamine;

– toidukäitleja kohustused (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne) ja vastutus;

– enesekontrolliplaani koostamise juhend, enesekontrolli põhimõtted, eeltingimusprogrammid ja HACCP;

– toiduhügieeni põhimõtted;

– mikroorganismid ja nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;

– toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid;

– toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine;

– puhastamine, desinfitseerimine;

– toidukäitlemisruumi korrashoid, kahjuritõrje;

– isiklik hügieen.

 

Ajakava:

10.00 – 11.30 õppetöö

11.30 – 12.00 kohvipaus

12.00 – 13.30 õppetöö

13.30 – 13.45 paus

13.45 – 15.15 õppetöö

 

Õppejõud: Katrin Laikoja, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi toiduhügieeni osakonna lektor, mag (tehn)

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitus on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Täienduskoolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 120 eurot ühe osaleva inimese kohta.

 

Täienduskoolitus 8.09.17 Tartus: Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis

08.09.17 Tartus, Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 56/1, III korrus, ruum A303

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu teab mõisteid allergeen, allergia, toiduallergia, toidutalumatus, toiduallergeenid, ristkontakt; tunneb õigusaktidest tulenevaid kohustusi toidukäitlejatele, sh märgistamisele; oskab kajastada allergeenidega seonduvat enesekontrolliplaanis, sh HACCP plaanis ning rakendada ohutusabinõusid tootmises; teab vigu allergeenide käitlemisel ning oskab neid ennetada.

 

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

– mõisted (allergeen, allergia, toiduallergia, toidutalumatus, toiduallergeenid, ristkontakt);

– toiduallergia ja tsöliaakia esinemisest Eestis;

– õigusaktidest tulenevad kohustused toidukäitlejatele, sh märgistamine (määrus 1169/2011, PõM määrus 24, vead märgistamisel, RASFF);

– allergeenid enesekontrolliplaanis, sh HACCP plaanis;

– allergeenide juhtimine ettevõttes;

– vead käitlemisel, ennetamine.

Ajakava:

10.00 – 11.30 õppetöö

11.30 – 12.00 kohvipaus

12.00 – 13.30 õppetöö

13.30 – 13.45 paus

13.45 – 15.15 õppetöö

Õppejõud: Katrin Laikoja, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi toiduhügieeni osakonna lektor, mag (tehn)

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitus on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Täienduskoolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 120 eurot ühe osaleva inimese kohta.