Täienduskoolitus 20.-22.09.17 Tartus: Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste

20.09.2017 – 22.09.2017 Tartus, Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 56/1, III korrus, ruum A303

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi (16 tundi auditoorset, 8 tundi praktikat)

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu on tutvunud tootmishügieeni, enesekontrolli rakendamise ja toiduhügieeni teemadega põhjalikult ning mõistab tootmishügieeni olulisust toidu ohutuse ja kvaliteedi ning stabiilsete säilimisaegade tagamisel; teab tootmishügieeniga seonduvaid olulisi mikroorganisme ning nende vältimise ja likvideerimise võimalusi; on tutvunud sanitatsiooni põhimõtetega; teab tootmiskeskkonnast proovide võtmise põhimõtteid; teab peamisi toidualaseid õigusakte; tunneb ja oskab ohjata keemilisi ning füüsikalisi ohtusid toidus; oskab koostada, juurutada ja ajakohastada HACCP põhimõtetele vastavat enesekontrolliplaani; mõistab eeltingimusprogrammide rolli toiduohutuse tagamisel; tunneb toiduhügieeni põhimõtteid; teab ja oskab ennetada toidu bioloogilise saastumise allikaid; tunneb mikroorganismide paljunemist mõjutavaid tegureid; teab peamisi toidu kaudu levivate toidumürgistuste ja -infektsioonide põhjustajaid; teab isikliku hügieeni nõuded ning nende rolli toidu ohutuse tagamisel; oskab planeerida ja läbi viia hügieenikoolitust.

 

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

Enesekontrolli rakendamine: toidualastest õigusaktidest; keemilised ohud toidus; füüsikalised ohud toidus; enesekontrollisüsteemi eeltingimusprogrammid; toiduohutuse juhtimissüsteemid, sh HACCP ja ISO:22000; ohtude analüüs ja riskihindamise põhimõtted; kriitilised kontrollpunktid toidu käitlemisel; toiduohutuse juhtimissüsteemide juurutamine ja ajakohastamine.

Tootmishügieen: tootmisruumide ehituslikud aspektid ja nende seos ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga; hügieenitsoonide vajalikkus ja selle seos personalihügieeniga; toidu saastumise, sh ristsaastumise võimalused ja selle vältimine; käitlemisettevõtte sanitatsiooni põhimõtted, puhastamine ja desinfitseerimine; biokilede teke, avastamine ja likvideerimine; Listeria monocytogenes tootmishügieeni enim mõjutava faktorina (probleemi ennetamise ja likvideerimise võimalused); kahjuritõrje ja jäätmekäitlus.

Toiduhügieen: toiduhügieeni põhimõtted; toidu bioloogiline saastumine; mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid; toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid; toidu säilitamise viisid, tingimused ning temperatuuri kontroll; isikliku hügieeni nõuded; hügieenikoolituste planeerimine ja läbiviimine.

 Ajakava kõigil koolituspäevadel:

9.00-10.30 õppetöö

10.30-10.45 paus

10.45-12.15 õppetöö

12.15-12.45 paus

12.45-14.15 õppetöö

14.15-14.30 paus

14.30-16.00 õppetöö

Õppejõud:

Mati Roasto, professor, dr (vet-med), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonna juhataja

Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonna lektor

 

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitus on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Täienduskoolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 270 eurot ühe osaleva inimese kohta.

 

Täienduskoolitus 29.09.17 Tartus: Toidu säilitamisnõuete määramine

29.09.17 Tartus, Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 56/1, III korrus, ruum A303

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu teab toidu säilimisajaga seonduvaid termineid ning nende tähendust; on tutvunud seonduva seadusandlusega ning oskab seadusandlust õigesti tõlgendada; tunneb toidu säilimisaega mõjutavaid olulisi tegureid; mõistab “Kõlblik kuni” ja “Parim enne” tähendust ning vastavate tähtpäevade kasutamise korda toidualase teabe esitamisel tarbijale; on tutvunud toidu riknemise viisidega ning toidu mikrobioloogiliste kriteeriumitega; tunneb toidu säilimisaja määramise otseseid ja kaudseid meetodeid ning teab toidu kestvuskatsete teostamise aluseid.

 

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

toidu säilitamisnõuete määramisega seonduv seadusandlus ja selle tõlgendamine;

toidu säilimisajaga seonduvad terminid ning nende tähendus;

toidus mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid;

toidu säilimisaega mõjutavad tegurid;

“kõlblik kuni” või “parim enne”;

toidu riknemise viisid;

toidu mikrobioloogilised kriteeriumid;

toidu säilimisaja määramise otsesed ja kaudsed meetodid;

toidu säilimisaja määramise etapid, ametlikud kestvuskatsed;

toidu säilimisaegade määramisega seonduvad proovivõtukavad;

toidu säilimisaja pikendamise võimalused.

Ajakava:

10.00 – 11.30 õppetöö

11.30 – 12.00 paus

12.00 – 13.30 õppetöö

13.30 – 13.45 paus

13.45 – 15.15 õppetöö

Õppejõud: Mati Roasto, Eesti Maaülikooli professor, dr (vet-med), toiduhügieeni osakonna juhataja

 

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitus on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Täienduskoolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 120 eurot ühe osaleva inimese kohta.

 

Täienduskoolitus 6.10.17 Tartus: Toiduhügieen ja -ohutus, algaste

6.10.17 Tartus, Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 56/1, III korrus, ruum A303

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab toiduhügieenialaste õigusaktide nõudeid, toidukäitleja kohustusi ja vastutust; tunneb toiduhügieeni ning enesekontrolli põhimõtted (sh eeltingimusprogrammid ja HACCP); oskab arvestada mikroorganismide kasvu ja paljunemist mõjutavate teguritega; tunneb peamisi toiduainete kaudu levivaid haiguseid; tunneb füüsikalise, keemilise ja mikrobioloogilise saastumise allikaid; tunneb seadmete ja ruumide puhastamise ning desinfitseerimise võimalusi, samuti kahjuritõrjet; tunneb isikliku hügieeni nõudeid ja nende täitmise olulisust.

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

– toitu käsitlevad õigusaktid;
– toiduhügieeni põhimõtted;
– toidukäitleja kohustused (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne) ja vastutus;
– enesekontrolli põhimõtted, eeltingimusprogrammid ja HACCP;
– mikroorganismid ja nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;
– toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid;
– toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine;
– puhastamine, desinfitseerimine;
– tootmisruumide korrashoid;
– kahjuritõrje;
– isiklik hügieen.

 Ajakava:

10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 12.00 paus
12.00 – 13.30 õppetöö
13.30 – 13.45 paus
13.45 – 15.15 õppetöö

Õppejõud: Katrin Laikoja, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi toiduhügieeni osakonna lektor, mag (tehn)

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitus on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Täienduskoolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 120 eurot ühe osaleva inimese kohta.

Täienduskoolitus 26.-27.10.17 Tartus: Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine

26.-27.10.17 Tartus, Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 56/1, III korrus, ruum A303

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab, et enesekontroll on toidukäitleja kohustus; oskab leida juhendmaterjale ja infoallikad; tunneb HACCP 7 põhimõtet ja 12 etappi; oskab luua töörühma, koostada tootekirjeldusi ja toorainelehti; oskab teha ohtude analüüsi ja määrata ennetavaid abinõusid; teab riskihindamise põhimõtteid; oskab määrata KKPsid, kriitilisi piire ja korrigeerivaid tegevusi; oskab kehtestada seiret ja koostada seirelehe; tunneb enesekontrolliplaani ja HACCP süsteemi dokumenteerimise nõudeid; teab auditi põhimõtted, oskab ette valmistuda siseauditiks; oskab auditeerida eeltingimusprogramme/häid hügieenitavasid ning HACCP põhimõtetele vastavust; oskab dokumenteerida auditi tegevusi, leidusid ja mittevastavusi; tunneb siseauditi järeltegevusi.

 

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

– enesekontrollisüsteem kui toidukäitleja kohustus;
– juhendmaterjalid ja infoallikad;
– HACCP 7 põhimõtet ja 12 etappi;
– töörühma loomine, tootekirjelduste ja toorainelehtede koostamine, sh praktilised harjutused;
– ohtude analüüs, ennetavate abinõude määramine, harjutus;
– riskihindamise põhimõtted, harjutus;
– KKPde, kriitiliste piiride ja korrigeerivate tegevuste määramine, harjutus;
– seire kehtestamine, seirelehe koostamine;
– enesekontrolliplaani ja HACCP süsteemi dokumenteerimine;
– süsteemi tõendustegevused;
– auditi põhimõtted, ettevalmistus siseauditiks, praktiline töö enesekontrolliplaani dokumentatsiooniga;
– eeltingimusprogrammide/heade hügieenitavade auditeerimine;
– HACCP põhimõtete auditeerimine;
– auditi tegevuste, leidude, mittevastavuste dokumenteerimine;
– siseauditi järeltegevused ja lõpetamine.

 Ajakava mõlemal päeval:

10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 12.00 kohvipaus
12.00 – 13.30 õppetöö
13.30 – 13.45 paus
13.45 – 15.15 õppetöö

Õppejõud: Katrin Laikoja, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi toiduhügieeni osakonna lektor, mag (tehn)

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitus on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Täienduskoolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 180 eurot ühe osaleva inimese kohta.

Registreerimine Eesti Maaülikooli avatud ülikooli kaudu. Mine registreerima.

Täienduskoolitus 17.11.17 Tartus: Toiduhügieen ja enesekontroll väikeettevõttes/ eraelamus toidu valmistamisel

17.11.17 Tartus, Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 56/1, III korrus, ruum A303

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu teab eraelamus toidu valmistamisega seonduvaid õigusaktide nõudeid, sh toidukäitleja kohustusi (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne) ja vastutust; oskab juhendi põhjal koostada enesekontrolliplaani (sh teab eeltingimusprogrammide ja HACCP süsteemi olemust); tunneb toiduhügieeni põhimõtteid ning peamisi toidupatogeene (sh kasvu ja paljunemist) mõjutavaid tegureid; tunneb füüsikalise, keemilise ja mikrobioloogilise saastumise allikaid ja ennetamise võimalusi; teab puhastamise ja desinfitseerimise eesmärke ja võimalusi; teab isikliku hügieeni nõudeid ning neist kinnipidamise olulisust.

 

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

– eraelamus toidu valmistamine;

– toidukäitleja kohustused (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne) ja vastutus;

– enesekontrolliplaani koostamise juhend, enesekontrolli põhimõtted, eeltingimusprogrammid ja HACCP;

– toiduhügieeni põhimõtted;

– mikroorganismid ja nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;

– toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid;

– toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine;

– puhastamine, desinfitseerimine;

– toidukäitlemisruumi korrashoid, kahjuritõrje;

– isiklik hügieen.

 

Ajakava:

10.00 – 11.30 õppetöö

11.30 – 12.00 kohvipaus

12.00 – 13.30 õppetöö

13.30 – 13.45 paus

13.45 – 15.15 õppetöö

Õppejõud: Katrin Laikoja, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi toiduhügieeni osakonna lektor, mag (tehn)

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitus on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud).

Täienduskoolituse puhul toetatakse põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 120 eurot ühe osaleva inimese kohta.