TOIDU MÄRGISTAMISE
E-KÄSIRAAMAT

←Tagasi esilehele

Kasutatud kirjandus

 1. Küsimused ja vastused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 (milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele) kohaldamise kohta (2018/C 196/01)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52018XC0608(01)

 1. Veterinaar- ja Toiduamet, Maaeluministeerium „Juhend seoses eranditega toitumisalase teabe esitamise nõudest“

https://www.agri.ee/sites/default/files/content/valjaanded/2016/toiduohutus-margistamine-erandid-2016-05-30.pdf

 1. Euroopa Komisjoni talituste koostatud töödokument „Küsimused, mis on seotud kaugmüügiga tarbijatele toidualase teabe esitamist käsitleva määruse (EL) nr 1169/2011 kontekstis“

https://www.agri.ee/sites/default/files/content/valjaanded/2016/toiduohutus-margistamine-kaugmuuk-2016-05-27.pdf

 1. Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Leivaliit, Eesti Pagarite Selts, Maaeluministeerium, Veterinaar- ja Toiduamet ning Tervise Arengu Instituut „Hea tava toidualases teabes sõna „täistera“ kasutamise kohta Eestis“

https://toiduliit.ee/taistera-hea-tava

 1. Põllumajandus- ja Toiduamet „Siseriiklikud kokkulepped toidualase teabe teatud üksikasjade esitamise osas, mis kohalduvad vaid Eestis turustatavale toidule“

https://pta.agri.ee/ettevotjale-tootjale-ja-turustajale/toidu-tootmine/toidu-margistamine#juhendid-ja-kokkulep

 1. Komisjoni teatis, 13. juuli 2017, seoses teabe esitamisega allergiat või talumatust tekitavate ainete või toodete kohta, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 (milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele) II lisas (C/2017/4864)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52017XC1213(01)

 1. Põllumajandus- ja Toiduamet/toidu märgistamine/allergeenid

https://pta.agri.ee/ettevotjale-tootjale-ja-turustajale/toidu-tootmine/toidu-margistamine#allergeenid

 1. Katrin Laikoja, Eesti Maaülikool (2019). Allergeenide ohje toidukäitlemisettevõttes

  https://toiduteave.ee/wp-content/uploads/2019/08/Allergeeniohje_veebi_2019.pdf

 2. Põllumajandusministeerium (2015). Kalapüügi– ja vesiviljelustoodete märgistamise uutest nõuetest

https://www.agri.ee/sites/default/files/content/valjaanded/2015/trykis-2015-kalatoodete-margistamine.pdf

 1. Toidulisandite toidualane teave ja märgistus. Veterinaar- ja Toiduamet 2020 https://pta.agri.ee/toidulisandid#juhendid-ja-kasuliku

Viimati uuendatud: 13. juuli 2021