TOIDU MÄRGISTAMISE
E-KÄSIRAAMAT

←Tagasi esilehele

Käsiraamatus viidatud juhendid ja muud lisamaterjalid

Euroopa Komisjoni toidu märgistamise andmebaas (Food Labelling Information System)

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en/food_labelling_information_system/start/select-language

 

Küsimused ja vastused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 (milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele) kohaldamise kohta (2018/C 196/01)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52018XC0608(01)

 

Komisjoni teatis, 13. juuli 2017, seoses teabe esitamisega allergiat või talumatust tekitavate ainete või toodete kohta, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 (milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele) II lisas (C/2017/4864)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52017XC1213(01)

 

Komisjoni teatis määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 26 lõike 3 sätete kohaldamise kohta (2020/C 32/01)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52020XC0131(01)

 

„Juhend määruse (EL) nr 2018/775 rakendamiseks Eestis“ (Maaeluministeerium, Veterinaar- ja Toiduamet, 2020)

https://www.agri.ee/sites/default/files/content/valjaanded/valjaanne-2020-juhend-maarus-2011-1169-eesti.pdf

 

Komisjoni teatis – Kaitstud päritolunimetuse (KPN) või kaitstud geograafilise tähisega (KGT) koostisainet sisaldava toidu märgistamise suunised

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52010XC1216(01)

 

Komisjoni teatis meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu liigitamise kohta (2017/C 401/01)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52017XC1125(01)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määruse (EL) 2019/787 (milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel, piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset ning põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ja destillaatide kasutamist alkohoolsetes jookides ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 110/2008) teatavate märgistamissätete rakendamise suunised 2022/C 78/03

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52022XC0218(01)

 

Viimati uuendatud: 3. märts 2022