TOIDU MÄRGISTAMISE
E-KÄSIRAAMAT

←Tagasi esilehele

Mahetoidu märgistamise erinõuded

Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel. Mahepõllumajanduse reeglid kehtivad nii taime- ja loomakasvatuses kui ka toidu töötlemisel, toitlustamisel ja turustamisel.

Mahetoidus kasutatavad koostisosad jaotatakse järgnevatesse rühmadesse:

  • põllumajanduslikud koostisosadkõik põllumajandustootmisest pärinevad töötlemata ja töödeldud saadused (sh alkohol ja pärm), näiteks jahud, liha, piimatooted, maitsetaimed;
  • mittepõllumajanduslikud koostisosadlisaained, abiained jms ained, mis ei pärine põllumajandustootmisest, näiteks toiduvärvid, magusained, sidrunhape jne;
  • joogivesi ja keedusool (KCl või NaCl)on käsitletavad erandina, mida ei loeta ei põllumajanduslikuks ega mittepõllumajanduslikuks koostisosaks ning mida on lubatud alati kasutada.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007, 28. juuni 2007 , mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848, 30. mai 2018, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007, kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022

Lae alla PDF-ina

Mahetoidu valmistamisel kasutatavad põllumajandussaadused peavad olema kasvatatud mahepõllumajandusele üleminekuaja (kaks või kolm aastat) läbinud maal või pärinema üleminekuaja läbinud loomadelt. Lisaks mahepõllumajandussaadustele võib kasutada ainult teatud mittepõllumajanduslikke koostisosi (nt ensüüme, lisaaineid) ja põllumajanduslikest koostisosadest kuni 5% ulatuses teatud tavapõllumajanduslikke koostisosi, mida ei ole mahedana saadaval (nt koolapähklid, tammetõrud, roseepipar). Lubatud mittepõllumajanduslike ja tavapõllumajanduslike koostisosade nimekirjad on esitatud komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 VIII ja IX lisas (alates 01.01.2022 reguleerib valdkonda määrus (EL) 2018/848).

Geneetiliselt muundatud organismide (GMO), nendest koosnevate või neid sisaldavate toodete, GMOst või nende abil saadud, kuid neid mittesisaldavate toodete ning ioniseeriva kiirguse kasutamine mahetoidu valmistamisel on keelatud.

Mahetoidu märgistamise erinõuded

Toidu märgistusel võivad mahepõllumajanduslikule päritolule viidata vaid need käitlejad, kelle tegevus on mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud ja vastab kohaldatavatele nõuetele. Alates 1. jaanuarist 2021 teeb Eestis mahepõllumajanduse valdkonnas riiklikku järelevalvet Põllumajandus- ja Toiduamet.

Mahetoidu nõuetele vastava toidu nimetuses, märgistusel ja reklaamis võib kasutada mõisteid „mahe“ ja „öko-“ või nende tuletisi (nt „mahepõllumajanduslik“, „ökoloogiline“). Sellise toidu müügipakendi märgistusel on kohustuslik esitada Euroopa Liidu mahetoote logo, millele võib lisada Eesti riikliku ökomärgi.

NÄIDE mahepõllumajanduslikule tootmisviisile viitamisest töödeldud mahetoote puhul

MAHEVIINER

Koostisosad: mahesealiha* (51%), maheveiseliha* (20%), vesi, lõssipulber*, meresool, kartulitärklis*, roosuhkur*, vürtsid*, punapeedipulber*, starterkultuur

* Kontrollitud mahepõllumajandusest

Toidu nimetuses ei tohi viidata mahepõllumajandusele, kui selle põllumajanduslikest koostisosadest on mahepõllumajanduslikud alla 95%. Sellisel juhul võib kasutada viidet mahepõllumajandusele ainult vastava koostisosa juures koostisosade loetelus. Ära tuleb märkida mahepõllumajanduslike koostisosade protsent põllumajanduslike koostisosade üldkogusest.

Selliste mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldavate toitude puhul ei tohi kasutada ELi mahelogo, päritolutähist ega Eesti riiklikku ökomärki. Pakendil peab olema järelevalveasutuse kood.

NÄIDE mahepõllumajanduslikule tootmisviisile viitamisest, kui toote põllumajanduslikest koostisosadest alla 95% on mahepõllumajanduslikud

VIINER

Koostisosad: mahesealiha* (51%), maheveiseliha* (20%), vesi, lõssipulber*, meresool, kartulitärklis, suhkur, vürtsid, punapeedipulber, starterkultuur

* 81% põllumajanduslikest koostisosadest pärineb mahepõllumajandusest

Mahetoitlustamisega tegelevates ettevõtetes, kus kasutatakse toidu valmistamisel mahepõllumajanduslikke koostisosi võib sellele viidata menüüs. Kasutada võib mahetoodete protsentuaalsele osakaalule viitavat toitlustuse ökomärki või viidata muul viisil mahekoostisosade kasutamisele (nt kõik road menüüs on mahedad, mingi tooraine on kogu menüüs mahe). Samaaegselt võib kasutada ka mõlemat võimalust.

Toitlustuse ökomärgi kasutamisel peab igal kasutamisele eelneval kuul ettevõttesse sisse ostetud/toodud mahetoodete osakaal olema põllumajandustoodetest üle 20%. Seega tuleb pidada arvestust, kui palju mahetoorainet sisse ostetakse. Arvestusperiood on üks kuu ja arvestust peetakse eelmise kuu kohta. Sisseostetud koguste üle võib arvestust pidada nii koguseliselt kui ka maksumuse põhjal.

Muul viisil mahekoostisosade kasutamisele viitamisel tuleb samuti pidada arvestust kasutatavate mahekoostisosade täpse kulu kohta roogade kaupa ning tagada, et mahepõllumajanduslikud tooted ei seguneks sama liiki mittemahepõllumajanduslike toodetega.

Euroopa Liidu mahetoote logo ja Eesti ökomärgid

Kõikidele tingimustele vastava mahetoidu pakendil peab olema Euroopa Liidu mahetoote logo (lühendatult EL mahelogo). Logoga samas vaateväljas peab olema esitatud järelevalveasutuse koodnumber ja selle all märge toote põllumajanduslike koostisosade tootmiskoha kohta (päritolutähis).

Logo ei tohi olla väiksem kui 13,5 × 9 mm. Väga väikeste pakendite korral on lubatud 9 × 6 mm. Logo peab olema kuvatud standardses rohelises ja valges värviskeemis. Värvitooni vahetamine on lubatud ühevärvitrüki puhul. ELi mahelogo ei tohi stiliseerida ega moonutada, näiteks muutes tausta läbipaistvaks või lisades 3D-efekte. Samuti ei tohi sellele lisada sõnu või märkeid, nt „uus toode“ vms.

Olenevalt tooraine päritolust viidatakse selle tootmiskohale järgnevalt: „ELi põllumajandus“, „ELi-väline põllumajandus või „ELi-sisene/-väline põllumajandus“. Neid märkeid võib asendada või täiendada riigi nimi, kui kõik põllumajanduslikud koostisosad on toodetud selles riigis, nt „Eesti põllumajandus“. Täpsemat teavet ELi mahelogo kohta ja logo kasutusjuhendi saab Euroopa Komisjoni mahepõllumajanduse veebilehelt.

Alates 1. jaanuarist 2021 teeb Eestis mahepõllumajanduse valdkonnas riiklikku järelevalvet Põllumajandus- ja Toiduamet. Põllumajandus- ja Toiduameti koodnumber on EE-ÖKO-03.

NÄIDE: Eestis toodetud mahetootel kasutatav ELi mahelogo koos kohustusliku lisateabega

Tootel, mis vastab ELi mahelogo kasutamisega seotud nõuetele võib lisaks kasutada ka Eesti ökomärki, mis näitab, et toode on valmistatud ja kontrollitud Eesti mahepõllumajanduse seaduse kohaselt ehk kontrollitud Põllumajandus- ja Toiduameti poolt. Eesti ökomärki saab kasutada nii tekstiga kui ka tekstita, see peab vastama etalonkirjeldusele ning seda võib kasutada ka mustvalgena. Täpsemat teavet saab Maaeluministeeriumi veebilehelt.

NÄIDE: Eesti ökomärk tekstiga

Toitlustuse ökomärki võivad kasutada kõik toitlustusettevõtted, kus valmistatakse mahepõllumajanduslikku toitu või mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldavat toitu ning kes on Põllumajandus- ja Toiduametit sellest teavitanud. Märgi kasutamiseks peab mahetoodete osakaal sisseostetud tooraines olema igal kuul vähemalt 20%. Toitlustajal on võimalik ise valida, kuidas mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalset osakaalu arvestada – ettevõttesse eelmisel kuul toidu valmistamiseks sisseostetud põllumajandustoodete koguse või maksumuse põhjal. See teave esitatakse märgiga samas vaateväljas.

NÄIDE: toitlustuse ökomärgid

Märki kasutades ei tohi lisada ELi mahelogo, Eesti ökomärki ega järelevalveasutuse koodi. Täpsemat teavet märgi kasutustingimuste kohta saab Maaeluministeeriumi veebilehelt.

Lisamaterjal

„Juhend toitlustusettevõttes mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud toidu valmistamiseks ja reklaamimiseks“ Merit Mikk, Kairi Sisask 2018, vaata siit

 

Viimati uuendatud: 9. juuli 2021