TOIDU MÄRGISTAMISE
E-KÄSIRAAMAT

←Tagasi esilehele

Muud tooted. Märgistamise erinõuded

Alljärgnevate toidugruppide kohta on kehtestatud koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded või turukorralduse nõuetest tulenevad märgistamise erinõuded. Neid märgistamise erinõudeid tuleb täita lisaks märgistamise üldnõuetele. Kui toode vastab nõuetele, siis tuleb kasutada nendes nõuetes toodud nimetust. Kui toode nõuetele ei vasta, siis õigusaktiga kehtestatud nimetust kasutada ei tohi. Sellisel juhul tuleb kasutada üldtuntud nimetust või toitu kirjeldavat nimetust. Kõik toidu nimetust ja koostist käsitlevad nõuded kehtivad üldjuhul ka koostisosade nimetamise kohta.

Võiderasvad

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 (põllumajandustoodete ühise turukorralduse kohta) artikkel 78 ning VII lisa VII osa ja II liide

Võiderasvade puhul kasutatakse määruse (EL) nr 1308/2013 VII lisa II liites esitatud nimetusi ja need peavad vastama seal toodud nõuetele.

Võiderasvadeks loetakse tooteid, mis vastavad järgmistele tingimustele:

 • toote rasvasisaldus on vahemikus 10–90%;
 • toode on 20 °C juures tahke;
 • toode sobib kasutamiseks võidena;
 • rasvad moodustavad vähemalt 2/3 kuivainest (soola arvestamata).

Võiderasvad jaotatakse kolme gruppi:

 • piimarasvad – tooted ei sisalda muid rasvu peale piimarasva. Siia kuuluvad erineva rasvasisaldusega võid ja piimarasvavõided. Vaata täpsemalt peatükist „Piim ja piimatooted“;
 • rasvad – taimsed ja/või loomsed rasvad, millest piimarasv võib moodustada kuni 3%. Siia kuuluvad margariinid ja rasvavõided;
 • taimsetest ja loomsetest toodetest kokku segatud rasvad – taimsed ja loomsed rasvad, millest piimarasv võib moodustada 10–80%. Siia kuuluvad rasvasegud ja rasvasegu võided.

Lae alla PDF-ina

Margariin ja rasvavõided

Need on tahked, plastsed, peamiselt vesi-õlis-tüüpi emulsioonidena tooted, mida saadakse tahketest ja/või vedelatest taimsetest ja/või loomsetest rasvadest ja mille rasvasisaldusest võib piimarasv moodustada kuni 3%.

Margariin on taimsetest ja/või loomsetest rasvadest saadud toode, mis sisaldab vähemalt 80%, kuid alla 90% rasva.

Kolmveerandrasvane margariin on toode, mis sisaldab 60–62% rasva.

Poolrasvane margariin on toode, mis sisaldab 39–41% rasva. Selle toote puhul võib kasutada ka müüginimetust „minariin“ või „halvariin“.

Sõna „taimne“ võib kasutada koos margariini müüginimetustega eeldusel, et toode sisaldab taimse päritoluga rasva ja mitte üle 2% loomset rasva. Samasugune loomse rasva sisaldus on lubatud ka juhul, kui viidatakse taime liigile.

Rasvavõie X% on taimsetest ja/või loomsetest rasvadest saadud toode, mille rasvasisaldus erineb eespool toodud rasvasisaldustest. Toote rasvasisaldus protsentides esitatakse toote nimetuses.

Toodete puhul, mille rasvasisaldus ei ole üle 62%, võib kasutada väljendeid „vähendatud rasvasisaldusega“ või „light“. Neid võib kasutada ka väljendite „kolmveerandrasvane“ ja „poolrasvane“ asemel.

Rasvasegud

Need on tahked, plastsed, peamiselt vesi-õlis-tüüpi emulsioonidena tooted, mida saadakse tahketest ja/või vedelatest taimsetest ja/või loomsetest rasvadest ja mille rasvasisaldusest võib piimarasv moodustada 10–80%.

Rasvasegu on taimsete ja/või loomsete rasvade segust saadud toode, mis sisaldab vähemalt 80%, kuid alla 90% rasva.

Kolmveerandrasvane rasvasegu on toode, mis sisaldab 60–62% rasva.

Poolrasvane rasvasegu on toode, mis sisaldab 39–41% rasva.

Rasvasegu X% on taimsete ja/või loomsete rasvade segust saadud toode, mille rasvasisaldus erineb eespool toodud rasvasisaldustest. Toote rasvasisaldus protsentides esitatakse toote nimetuses.

Toodete puhul, mille rasvasisaldus ei ole üle 62%, võib kasutada väljendeid „vähendatud rasvasisaldusega“ või „light“. Neid võib kasutada ka väljendite „kolmveerandrasvane“ ja „poolrasvane“ asemel.

Oliiviõlid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 (põllumajandustoodete ühise turukorralduse kohta) artikkel 78 ja VII lisa VIII osa

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2022/2104, 29. juuli 2022, millega täiendatakse määrust (EL) 1308/2013 seoses oliiviõli turustusstandarditega ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) 2568/91 ja määrus (EL) 29/2012

Olenevalt oliivide töötlemise meetodist ja töötlemise astmest jaotatakse oliiviõlid järgnevatesse kategooriasse:

 • ekstra-väärisoliiviõli (varem oli kasutusel nimetus ekstra-neitsioliiviõli);
 • väärisoliiviõli (varem oli kasutusel nimetus neitsioliiviõli);
 • lambiõli;
 • rafineeritud oliiviõli;
 • rafineeritud oliiviõlidest ja väärisoliiviõlidest koosnev oliiviõli;
 • töötlemata oliivijääkõli;
 • rafineeritud oliivijääkõli;
 • oliivijääkõli.

Lõpptarbijale võib jaemüügietapis turustada kolme kategooria oliiviõlisid:

 • väärisoliiviõlid – mehhaaniliselt esimesel pressimisel oliividest saadud õlid, mis liigitatakse omakorda
  • ekstra-väärisoliiviõli (extra virgin olive oil);
  • väärisoliiviõli (virgin olive oil);
 • rafineeritud oliiviõlidest ja väärisoliiviõlidest koosnev oliiviõli (olive oil composed of refined olive oil and virgin olive oils);
 • oliivijääkõli (olive-pomace oil).

Oliiviõlide puhul kasutatakse määruse (EL) nr 2022/2104 esitatud nimetusi ja need peavad vastama seal toodud kirjeldustele.

Märgistusel peavad lisaks oliiviõlide nimetustele, kuid mitte tingimata selle kõrval, olema järgmised õlikategooriat käsitlevad andmed:

 • ekstra-väärisoliiviõli – „ainult mehhaanilisel teel esimesel pressimisel oliividest saadud kõrgema kategooria õli“;
 • väärisoliiviõli – „ainult mehhaanilisel teel esimesel pressimisel oliividest saadud õli“;
 • rafineeritud õlidest ja väärisoliiviõlidest koosnev oliiviõli – „õli, mis koosneb ainult rafineeritud oliiviõlidest ning otse oliividest saadud õlidest“;
 • oliivijääkõli – „õli, mis koosneb ainult oliiviõli ekstraheerimisel saadud toote töötlemisel saadud õlidest ning otse oliividest saadud õlidest,“ või „õli, mis koosneb ainult pressimisjääkide töötlemisel saadud õlidest ja otse oliividest saadud õlidest.“

Ekstra-väärisoliiviõli ja väärisoliiviõli korral tuleb esitada päritolu. Ühest ELi liikmesriigist või kolmandast riigist pärinevate oliiviõlide puhul tehakse vastavalt viide liikmesriigile, liidule või kolmandale riigile.

Mitmest liikmesriigist või kolmandast riigist pärinevate oliiviõlide segude puhul tehakse vastavalt vajadusele üks järgmistest märgetest:

 • „Euroopa Liidu oliiviõlide segu“ või viide liidule;
 • „Euroopa Liidu väliste oliiviõlide segu“ või viide liiduvälisele päritolule;
 • „Euroopa Liidu ja liiduväliste oliiviõlide segu“ või viide liidu ja liiduvälisele päritolule.

Päritoluviide võib olla ka kaitstud päritolunimetus või kaitstud geograafiline tähis kooskõlas asjaomase toote spetsifikaadis määratletud tingimustega.

Liikmesriigi või liidu nime sisaldav päritolukoht peab vastama geograafilisele piirkonnale, kus oliivid kasvasid ja kus õli pressiti. Kui oliivid on kasvanud ja koristatud mõnes teises liikmesriigis või kolmandas riigis kui see, kus õli pressiti (ekstraheeriti), peab päritolule viitama järgmiselt: „ekstra-väärisoliiviõli/väärisoliiviõli, mis on saadud [Euroopa Liit või liikmesriik või kolmas riik, kus õli on toodetud] oliividest, mis on koristatud [Euroopa Liit või liikmesriik või kolmas riik, kus oliivid on kasvatatud/koristatud]“, näiteks väärisoliiviõli, mis on saadud Itaalias oliividest, mis on koristatud Hispaanias.

 

Oliiviõli nimetus ja päritolukoht peavad olema esitatud ühtse tekstina pakendi põhivaateväljas.

Oliiviõlide puhul peab pakendile või sellele kinnitatud etiketile olema märgitud teave õli säilitamise eritingimuste, st pimedas ja jahedas säilitamise kohta.

Oliiviõlide märgistusel võib esitada järgmisi valikulisi märkeid:

 • „esimene külmpressimine“ – sellise märke võib esitada ekstra-väärisoliivõli või väärisoliivõli puhul, mis on saadud oliivimassi esimesel mehhaanilisel pressimisel  traditsioonilisel ekstraheerimismeetodil  hüdrauliliste pressidega temperatuuril alla 27 °C;
 • „külmekstraheerimine“ – sellise märke võib esitada ekstra-väärisoliivõli või väärisoliivõli puhul, mis on saadud oliivimassi nõrutamise või tsentrifuugimise teel temperatuuril alla 27 °C;
 • maitsele ja/või lõhnale võib osutada üksnes ekstra-väärisoliiviõli ja väärisoliiviõli korral. Etiketil võib esitada  määruse (EL) nr 1308/2013 IX lisas määratletud organoleptilised omadused ja seda vaid juhul, kui need põhinevad hindamisel, mis on tehtud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2022/2105 I lisa punktis 5 osutatud meetodil. Nende organoleptiliste omaduste esitamist võimaldavad määratlused ja tulemuste vahemikud on esitatud määruse (EL) 2022/2104 II lisas;
 • märke säilimisaja lõpus eeldatava maksimaalse happesuse kohta võib esitada juhul, kui sellele on sama suures trükikirjas ja samas vaateväljas lisatud suurim võimalik peroksiidarv, vahasisaldus ja UV neeldumine, mis on kindlaks määratud määruse (EL) nr 2022/2015 kohaselt ja mida eeldatakse samaks tähtpäevaks;
 • märke ekstra-väärisoliiviõli ja väärisoliiviõli saagiaasta kohta võib märkida ainult juhul, kui pakendi sisu on täies ulatuses (100%) valmistatud vastava aasta saagist.

Kui oliiviõlide ja muude taimeõlide segu märgistusel osutatakse mujal kui koostisosade loetelus sõnade, kujundite või graafiliste kujutiste abil, et toode sisaldab oliiviõli, peab segu kandma kirjeldavat nimetust: „Taimeõli (või asjaomaste taimeõlide konkreetsed nimed) ja oliiviõli segu“, millele järgneb kohe oliiviõli kogus protsentides. Oliiviõli sisaldusele võib etiketil viidata kujundite või graafiliste kujutiste abil ainult siis, kui oliiviõli moodustab segust üle 50%.

Samuti tuleb oliiviõli kogus protsentides esitada sellise toidu müüginimetuse järel, mille märgistusel on oliiviõli sisaldumine sõnade, kujundite või graafiliste kujutiste abil esile tõstetud. Seda nõuet ei rakendata ainult oliiviõlis säilitatava tuunikala, sardiinide jmt puhul.

Selliste toodete koostisosade loetelus võib nimetuste „ekstra-väärisoliivõli“, „väärisoliivõli“ ja „rafineeritud õlidest ja väärisoliiviõlidest koosnev oliiviõli“ asemel kasutada nimetust „oliiviõli“. Juhul kui tootes sisaldub oliivijääkõli, tuleb kasutada nimetust „oliivijääkõli“.

Õlikategooriat käsitleva teabe esitamine ei ole õlisegu ega oliiviõli sisaldava toidu puhul kohustuslik.

Kanamunad

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 (põllumajandustoodete ühise turukorralduse kohta) artikkel 78 ja VII lisa VI osa

Komisjoni määrus (EÜ) nr 589/2008, 23. juuni 2008 , milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta

Kanamunade liigitamine ja märgistamine

Mune võib pakendada (olenemata linnuliigist) ning kanamune kvaliteedi ja kaalu järgi liigitada ainult tegevusloaga pakenduskeskus. Kanamunad liigitatakse järgmiselt:

 • A-klass ehk värsked munad,
 • B-klass.

Otse toiduks kasutatakse ainult A-klassi kanamune, B-klassi mune kasutatakse toidutööstuses ja muus tööstuses.

A-klassi kanamunad liigitatakse kaalu järgi.

A-klassi kanamunad märgistatakse tootjakoodiga, mis koosneb numbritest ja tähtedest. Tootjakood peab olema selgesti eristatav ja kergesti loetav ning vähemalt 2 mm kõrge.

Tootjakoodis on esitatud

NÄIDE kanamunale kantud tootjakoodist

Munapakendite märgistamine

Kõikide linnuliikide munade pakenditele tuleb kanda nõuetele vastav märgistus, st

 • toidu nimetus;
 • pakendis olevate munade arv;
 • minimaalne säilimisaeg (parim enne);
 • säilitamistingimused;
 • tootja, pakendaja või Euroopa Liitu importija nimi ja aadress;
 • päritoluriik, kui selle puudumine võib tarbijat eksitada. St, kui pakendil olevast infost (ettevõtja nimi, logo, pilt, kaubamärk jms) võib saada eksitava ettekujutuse munade päritolu kohta, tuleb tegelik päritoluriik esitada nii selgelt, et ei tekiks segaduse ohtu.

A-klassi kanamunade pakendi välispinnal peavad olema selgesti eristatavas ja kergesti loetavas kirjas:

 • toidu nimetus;
 • pakendis olevate munade arv;
 • pakenduskeskuse number;
 • kvaliteediklass – valitakse üks järgnevatest tähistest: A; A värske; A-klass; A-klass värske;
 • kaaluklass* – märgitakse vastavate tähtede või sõnadega või nende kombinatsioonidega, mida võib täiendada mõõtevahemikega;
 • minimaalne säilimisaeg (kuupäev), millele eelnevad sõnad „parim enne“ – minimaalseks säilimisajaks määratakse kuni 28 päeva alates munemise päevast;
 • säilitamistingimused, nt „Hoida jahedas“;
 • tootmisviis (valitakse üks järgnevatest väljenditest):
  • mahepõllumajanduslik tootmine;
  • vabalt peetavate kanade munad;
  • õrrekanade munad;
  • puuris peetavate kanade munad.

Tootjakoodi tähenduse selgitus peab olema pakendi välispinnal või sisepinnal.

* Kui eri suurusega A-klassi mune pakitakse samasse pakendisse, siis tuleb märkida pakendile munade minimaalne netokaal kokku grammides ning lisada märge „Eri suurusega munad“ või mõni samalaadne märge.

Pakendile võib lisada vabatahtliku märgistusena:

 • märke „ekstra“ või „eriti värske“ kuni üheksanda päevani pärast munemist;
 • munakanade söötmisviisi:
  • viitena teraviljadele, kui teravilja on söödasegus vähemalt 60%;
  • viitena konkreetsele teraviljale, kui märgitud teravilja on vähemalt 30% ja teravilja kokku on söödasegus vähemalt 60%;
  • viitena konkreetsetele teraviljadele, kui igat märgitud teravilja on vähemalt 5% ja teravilja kokku on söödasegus vähemalt 60%.

NÄIDE kanamunade karbi märgistusest

Munakarbil olevad pildid ega lisateave, sh väljamõeldud nimetused nagu „talumunad“, „maamunad“, „kodukoha munad“, ei tohi tekitada eksitavat ettekujutust munade tootmisviisi kohta. Munade tegelik tootmisviis tuleb esitada selgesti eristatavas ja kergesti loetavas kirjas.

Kui kanamune müüakse lahtiselt, esitatakse tarbijale selgesti eristatavalt ja kergesti loetavas kirjas ning eespool kirjeldatud nõuete kohaselt:

 • toidu nimetus;
 • kvaliteediklass;
 • kaaluklassid;
 • tootmisviis;
 • tootjakoodi tähenduse selgitus;
 • minimaalne säilimisaeg;
 • tootja, turustaja või Euroopa Liitu importija nimi.

  Imporditud kanamunad

  Väljastpoolt Euroopa Liitu imporditud munad märgistatakse päritoluriigis selgelt ja loetavalt riigi ISO 3166 koodiga. Kui on asjakohane, märgitakse munade pakendi välispinnal päritoluriik ja teave „tootmisviis ei vasta EÜ normidele“.

   Erandid väikeses koguses munade esmatootja puhul

   Väikeses koguses munade esmatootjaks loetakse kuni 50 linnuga majapidamist või ettevõtet, kes tegeleb munade esmatootmisega. Munade esmatootmiseks on munade tootmine, korjamine ja ladustamine tootja valdustes, välja arvatud munade pakendamine. Kui tootja liigitab kanamune kvaliteedi- ning kaaluklassidesse ja pakendab neid, on vaja taotleda pakenduskeskuse tegevusluba ning täita ülaltoodud märgistamise nõudeid.

   Kui esmatootja müüb liigitamata/pakendamata kanamune

   • otse tarbijale ja/või
   • jaekaubandus- ja/või toitlustusettevõttele, kes turustab need otse tarbijale,

   ei pea kanamunad olema märgistatud.

   Müügikohas peab esitama toidu nimetuse, tootja nime ja aadressi ning minimaalse säilimisaja „parim enne“ kuupäeva. Kanamunade minimaalne säilimisaeg on kuni 28 päeva alates munemise päevast, kuid munad tuleb tarbijale turustada 21 päeva jooksul. Müümisel ei tohi kasutada teise tootja või pakenduskeskuse infoga munakarpe.

   NÄIDE müügikohas kanamunade kohta antavast teabest, mida esitab väikeses koguses munade esmatootja

    Lisamaterjal

    „Munade tootmine, pakendamine ja märgistamine“ (EPKK, 2020), vaata siit

    Kakao- ja šokolaaditooted

    Põllumajandusministri 6. novembri 2014. a määrus nr 96 „Kakao- ja šokolaaditoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded“

    Määratlused

    Määruses kehtestatakse kakaovõi, kakaopulbri ehk kakao, vähendatud rasvasisaldusega kakaopulbri, šokolaadipulbri, šokolaadijoogi pulbri ehk magustatud kakaopulbri, vähendatud rasvasisaldusega šokolaadijoogi pulbri, šokolaadi, piimašokolaadi, heleda piimašokolaadi, valge šokolaadi, täidisega šokolaadi, chocolate a la taza, chocolate familiar a la taza ja šokolaadikompvekkide koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded.

    Ülalnimetatud määruses on kehtestatud täpsemad koostis- ja kvaliteedinõuded, millele järgnevad tooted peavad vastama. Esitame siin toodete nimetused ja peamised koostisnõuded:

    • kakaopulber ehk kakao on toode, mis saadakse puhastatud, kooritud ja röstitud kakaoubade jahvatamisel pulbriks. Kakaopulbri niiskusesisaldus võib olla kuni 9% ja see peab sisaldama vähemalt 20% kakaovõid;
    • vähendatud rasvasisaldusega kakaopulber peab kakaovõid sisaldama alla 20%;
    • šokolaadipulber on toode, mis koosneb kakaopulbri ja suhkru segust ning milles kakaopulbrit on vähemalt 32%;
    • šokolaadijoogi pulber on toode, mis koosneb kakaopulbri ja suhkru segust ning milles kakaopulbrit on vähemalt 25%;
    • vähendatud rasvasisaldusega šokolaadijoogi pulber on toode, mille koostises kasutatakse vähendatud rasvasisaldusega kakaopulbrit;
    • šokolaad on toode, mille kakaokuivaine üldkogus peab olema vähemalt 35%, sealhulgas peab kakaovõid olema vähemalt 18% ja kakao rasvata kuivainet vähemalt 14%;
    • piimašokolaad on toode, mis sisaldab peale kakaoubadest saadud toodete ja suhkru ka piima või piimatooteid (nt kondenspiima, piimapulbrit, võid). Piimašokolaadis peab kakaokuivainet olema vähemalt 25% ja piimakuivainet vähemalt 14%. Erandid kehtivad toodete kohta, mille nimetuses on sõnad „vermišell“, „graanul“, „helbed“, „glasuur“, „Gianduja (või Gianduja tuletussõna) pähkel“, „koor“ või „rasvata piim“;
    • hele piimašokolaad peab sisaldama kakaokuivainet vähemalt 20% ja piimakuivainet vähemalt 20%;
    • valge šokolaad on toode, mis koosneb kakaovõist, piimast või piimatoodetest ja suhkrust ning mille kakaovõisisaldus on vähemalt 20% ja piimakuivainesisaldus vähemalt 14%.

    Märgistamise erinõuded

    Kakao- ja šokolaaditoodete korral tuleb järgida toidu märgistamise üldnõudeid ning alljärgnevaid erinõudeid:

    • reguleeritud toodete nimetusi tohib kasutada vaid määruses sätestatud koostis- ja kvaliteedinõuetele vastavate toodete korral;
    • neid nimetusi võib tavakohaselt kasutada teiste toodete nimetustes, kuid üksnes juhul, kui neid ei ole võimalik segi ajada selles määruses nimetatud toodetega;
    • taimseid rasvu, v.a kakaovõi, sisaldavate šokolaaditoodete märgistusel esitatakse ühes vaateväljas koostisosade loeteluga, kuid sellest selgelt eraldatuna, tekst „lisaks kakaovõile sisaldab taimseid rasvu“. Nimetatud tekst peab olema paksemas kirjas, hästi loetav, paiknema toote nimetuse lähedal ning olema sellega vähemalt sama suures kirjas. Toote nimetuse võib esitada ka mujal;
    • kui šokolaadi, piimašokolaadi, heledat piimašokolaadi, valget šokolaadi, täidisega šokolaadi ja šokolaadikompvekke müüakse assortiina, siis võib nende nimetuste asemel kasutada nimetust „assortiišokolaad“ või „täidisega assortiišokolaad“ või mõnda teist sarnast nimetust. Sel juhul võib esitada kõigi assortiis olevate toodete koostisosad ühes loetelus;
    • nimetuse „täidisega šokolaad“ asemel võib kasutada nimetust koos vastava täidise esitamisega järgmiselt: „šokolaad … täidisega“ või „…-ga šokolaad“. Täidisega šokolaadi (sh šokolaadikompvekkide) glasuuri koostises kasutatud šokolaaditoote (šokolaad, piimašokolaad, hele piimašokolaad või valge šokolaad) nimetus peab esinema toote nimetuses, näiteks „maasikakreemiga piimašokolaad“;
    • šokolaadipulbri, šokolaadijoogi pulbri, šokolaadi, piimašokolaadi, heleda piimašokolaadi, chocolate a la taza ja chocolate familiar a la taza märgistusel peab esitama minimaalse kakaokuivaine sisalduse väljendiga „kakao sisaldus vähemalt …%“;
    • vähendatud rasvasisaldusega kakaopulbri ja vähendatud rasvasisaldusega šokolaadijoogi pulbri märgistusel peab esitama kakaovõi sisalduse;
    • nimetustele „šokolaad“, „piimašokolaad” ja „šokolaadiglasuur“ võib lisada kvaliteedile viitavaid omadussõnu (nt „tume“) ainult siis, kui:
     • šokolaadis on kakaokuivainet vähemalt 43%, sealhulgas kakaovõid vähemalt 26%;
     • piimašokolaadis on kakaokuivainet vähemalt 30% ja piimakuivainet on vähemalt 18%, sealhulgas piimarasva vähemalt 4,5%. Nimetatud piimakuivaine peab olema saadud aurustamise teel piimapulbrist või kondenspiimast, väherasvasest kondenspiimast või väherasvasest piimapulbrist või kondenseeritud kooritud piimast või lõssipulbrist või suure rasvasisaldusega kondenspiimast või koorepulbrist, võist või piimarasvast;
     • šokolaadiglasuuris on vähemalt 16% kakao rasvata kuivainet.

    NÄITEID

    Piimašokolaad
    Kakaosisaldus vähemalt 33%
    Koostisosad: suhkur, täispiimapulber (20%), kakaomass, kakaovõi, emulgaator (letsitiin), vanilliin, sool.
    Piimakuivainesisaldust ei pea eraldi esitama.

    Tume šokolaad kirsitäidisega
    Koostisosade loetelus näidatakse kirsitäidise protsent.
    Täidisega šokolaadil ei pea esitama kakaosisaldust.
    Nimetuses viidatakse kasutatud šokolaaditoote nimetusele.

     Piimašokolaadikommid sarapuupähkli-rosinatäidisega (65%)
    Kompvekkide puhul ei pea glasuuri kakaosisaldust esitama.
    Nimetuses viidatakse glasuuri koostises kasutatud šokolaaditoote nimetusele.

    Suhkrutooted

    Põllumajandusministri 20. novembri 2014. a määrus nr 102 „Suhkrutoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded ja analüüsimise meetodid“

    Määrusega kehtestatakse nõuded poolvalge suhkru, valge suhkru ehk suhkru, ekstra valge suhkru, suhkrulahuse, invertsuhkrulahuse, invertsuhkrusiirupi, glükoosisiirupi, kuivatatud glükoosisiirupi, glükoosi ehk glükoosmonohüdraadi ning veevaba glükoosi ja fruktoosi kohta.

    Nende toodete kohta on kehtestatud koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded.

    Määruse nõudeid ei kohaldata tuhksuhkru, kandeeritud suhkru ega peasuhkru suhtes.

    Suhkrutoodete korral tuleb järgida toidu märgistamise üldnõudeid ja alljärgnevaid erinõudeid:

    • reguleeritud toodete nimetusi tohib kasutada vaid määruses sätestatud koostis- ja kvaliteedinõuetele vastavate toodete korral. Nimetustele võib lisada tavaliselt kasutatavaid kvaliteedile viitavaid omadussõnu, mis ei tohi tarbijat eksitada;
    • neid nimetusi võib tavakohaselt kasutada teiste toodete nimetustes, kuid üksnes juhul, kui neid ei ole võimalik segi ajada selles määruses nimetatud toodetega;
    • ekstra valge suhkru nõuetele vastava toote puhul võib kasutada nimetust „suhkur“ või „valge suhkur“;
    • suhkrulahuse, invertsuhkrulahuse ja invertsuhkrusiirupi märgistusel peab esitama kuivainesisalduse ja invertsuhkrusisalduse;
    • suhkrulahuse puhul võib kasutada omadussõna „valge“ ainult siis, kui lahuse värvus on ICUMSA meetodi kohaselt kuni 25 ühikut;
    • invertsuhkrulahuse ja invertsuhkrusiirupi puhul võib kasutada omadussõna „valge“ ainult siis, kui tuhasisaldus kuivaine massi kohta on kuni 0,1% ja lahuse värvus on ICUMSA meetodi kohaselt kuni 25 ühikut;
    • invertsuhkrusiirupi puhul, mille lahus sisaldab kristalle, peab esitama sõna „kristalliseerunud“;
    • kui glükoosisiirup või kuivatatud glükoosisiirup sisaldab fruktoosi üle 5% kuivaine massi kohta, peab kasutama nimetust „glükoosi-fruktoosisiirup“, „fruktoosi-glükoosisiirup“, „kuivatatud glükoosi-fruktoosisiirup“ või „kuivatatud fruktoosi-glükoosisiirup“ olenevalt sellest, kas ülekaalus on glükoosi või fruktoosi kogus;
    • suhkrutoodete märgistusel, mille mass on alla 20 g, ei pea esitama netokogust.

    Kohviekstrakt ja siguriekstrakt

    Põllumajandusministri 20. novembri 2014. a määrus nr 103 „Kohviekstrakti ja siguriekstrakti koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded“

    Määrust kohaldatakse kohviekstrakti (kasutatakse ka väljendeid „lahustuv kohviekstrakt“ ja lahustuv kohv“) ning siguriekstrakti (ka „lahustuv siguriekstrakt“ ja „lahustuv sigur“) kohta.

    Määrust ei kohaldata toote café torrefacto soluble suhtes.

    Kohviekstrakti ja siguriekstrakti korral tuleb järgida toidu märgistamise üldnõudeid ja alljärgnevaid erinõudeid:

    • määruses sätestatud koostis- ja kvaliteedinõuetele vastava kohviekstrakti puhul peab kasutama ühte järgmistest nimetustest:
    • kohviekstrakt,
    • lahustuv kohviekstrakt,
    • lahustuv kohv;
    • määruses sätestatud koostis- ja kvaliteedinõuetele vastava siguriekstrakti puhul peab kasutama ühte järgmistest nimetustest:
    • siguriekstrakt,
    • lahustuv siguriekstrakt,
    • lahustuv sigur;
    • kohviekstrakti nimetusega ühes vaateväljas peab esitama sõna „kofeiinivaba“, kui veevaba kofeiini sisaldus kohvikuivaines on kuni 0,3 massiprotsenti;
    • vedela ja pastataolise kohviekstrakti/siguriekstrakti märgistusel peab esitama minimaalse kohvikuivaine/sigurikuivaine sisalduse protsentides tarbijale müüdavas tootes;
    • pastataolise kohviekstrakti/siguriekstrakti nimetusele peab lisama sõna „pastataoline“ ning vedela kohviekstrakti/siguriekstrakti nimetusele sõna „vedel“;
    • vedela kohviekstrakti/siguriekstrakti nimetusele võib lisada märke „kontsentreeritud“, kui:
    • kohviekstrakt sisaldab üle 25 massiprotsendi kohvikuivainet;
    • siguriekstrakt sisaldab üle 45 massiprotsendi sigurikuivainet;
    • vedela kohviekstrakti/siguriekstrakti, millele on lisatud suhkrut, nimetusega samas vaateväljas peab esitama kasutatud suhkru liigi või liigid järgmiselt: „…-ga“, „…-ga konserveeritud“, „lisatud …“ või „…-ga röstitud“, nt „pruunistatud suhkruga“, „lisatud suhkruga“.

    Ioniseeriva kiirgusega töödeldud toit

    Põllumajandusministri 28. novembri 2014. a määrus nr 112 „Toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise ning sel viisil töödeldud toidu toidualase teabe esitamise nõuded“

    Toitu töödeldakse ioniseeriva kiirgusega selle säilimisaja pikendamiseks. Toitu võib ioniseeriva kiirgusega töödelda, kui selleks on tehnoloogiliselt põhjendatud vajadus ning seda tehakse nõuetekohaselt. Toitu kiiritav ettevõte peab olema Põllumajandus- ja Toiduameti poolt tunnustatud.

    Ioniseeriva kiirgusega töödeldud toidu korral tuleb järgida toidu märgistamise üldnõudeid ja alljärgnevaid erinõudeid:

    • ioniseeriva kiirgusega töödeldud koostisosaga toidu puhul lisatakse koostisosade loetelus asjakohase koostisosa juurde märge „kiiritatud“ või „töödeldud ioniseeriva kiirgusega“;
    • müügipakendisse pakendamata toidu korral esitatakse see märge toidu müügikohas toidu nimetuse juures;
    • teave toidu töötlemise kohta ioniseeriva kiirgusega esitatakse ka kaubaga kaasas olevates dokumentides;
    • ioniseeriva kiirgusega töödeldud toidu puhul, mis ei ole mõeldud üleandmiseks lõpptarbijale ja mida müüakse ettevõttelt ettevõttele, tuleb märge „kiiritatud“ või „töödeldud ioniseeriva kiirgusega“ esitada nii toidu kui ka toidu koostisosa töötlemise korral. Pakendil esitatakse toitu kiiritanud ettevõtte tegevusloa number või käitleja nimi ja ettevõtte aadress. Teave toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise kohta esitatakse ka kaubaga kaasas olevates dokumentides.

    Viimati uuendatud: 23. mai 2023