Täienduskoolitus 6.-7.06.2023 veebis: Esmatasandi juhtimisoskused

ESMATASANDI JUHI JUHTIMISOSKUSTE TREENING

OSALEJATE PIIRARV ON TÄIS.

06.-07.06.23  zoom-keskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Läbiviija: DVSP Consulting OÜ

Koolitaja: Dmitri Volov

Koolitus on ennekõike mõeldud tootmisettevõtete uutele või vähese juhtimiskogemusega esmatasandi juhtidele, kelle oskused ja teadmised juhirolli täitmiseks vajavad arendamist.

Koolitus aitab osalejatel:

 • vältida tüüpilisi vigu, mida spetsialistid teevad juhiks saades;
 • teadvustada erinevaid juhi ülesandeid;
 • aru saada, milles seisneb juhtimise ja eesvedamise erinevus ning kuidas on need  seotud  töötajate motivatsiooni ja tootlikkusega;
 • näha erinevaid juhi võimu ja autoriteedi allikaid;
 • osata vältida ala- ja ülekehtestamist  ning hoida kinni juhile kohasest suhtlemisstandardist;
 • näha liidri hoiakute ja väärtuste mõju;
 • mõista, kuidas valida konkreetses olukorras sobiv juhtimisstiil;
 • mõista, millised on tööülesande andmise põhimõtted ja tüüpilised vead;
 • mõista, milline tähtsus on tulemuslikul tagasisidel juhi töös;
 • osata kasutada selget ja struktureeritud tagasisidet;
 • teadvustada, millised on levinud tüüpreaktsioonid tagasiside saamisel oma kolleegidelt, mis võivad takistada edaspidi olulise info saamist;
 • osata tagasisidet vastu võtta.

Sihtrühm ja tasu

Oodatud on toidu tootmise ja  käitlemisega seotud ettevõtete töötajad ja FIEd. Füüsilised isikud  ei kuulu sihtrühma. Täienduskoolitus on sihtrühma kuulujale tasuta . Loe sihtrühma kohta täpsemalt altpoolt.

Kohtade arv on piiratud (15 kohta).  Registreerudes võtab osaleja vastutuse osaleda koolitusel täies mahus mõlemal koolituspäeval. Korraldaja jätab endale õiguse vajadusel piirata ühest ettevõttest tulevate osalejate arvu.

Registreerimine on lõppenud. 

OSALEJATE PIIRARV ON TÄIS.

Registreerimise ja osalemisega seotud teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

Koolitusel kasutatakse muu hulgas rollimängu, grupi- ja paaristöö meetodeid. Väga tähtis on, et igal osalejal on hea ühendusega arvuti, kõrvaklapid, töötav mikrofon ja kaamera ning osaleja on kogu koolituse jooksul teistele nähtav (osaleja kaamera on avatud). Eeldame registreerunutelt aktiivset osavõttu.

Päevakava

I päev „Juhtimise ja eestvedamise alused“

9.30 Sissejuhatus

 • Osalejate ootused ja arengueesmärgid.
 • Juhi ülesanded tänapäevases organisatsioonis.
 • Juhi võimu allikad.
 • Enesekehtestamise põhimõtted, ala- ja ülekehtestamise vältimine.

11.00 Paus

11.15 Juhtimise ja eestvedamise olemus. Juhi väärtused ja hoiakud

 • Töötajate erinevad vajadused ning nendega arvestamise seos töötajate motivatsiooniga.
 • Millal räägime juhtimisest ja millal eestvedamisest?
 • Juht organisatsiooni väärtuste kandjana.
 • Juhi töös esinevad dilemmad.
 • Probleemikesksus ja lahendusekesksus. Vastutuse võtmine.

12.30    Lõunapaus

13.00 Juhtimisstiilid   

 • Inimese tahte ja oskuste hindamine
 • Juhtimisstiilid
 • Erinevate juhtimisstiilide kasutamise olukorrad. Iga stiili tugevused ja nõrkused.
 • Isiklik harjumuspärane juhtimisstiil ja selle kohandamine

14.45  Paus

15.00 Rollimängud

 • Rollimäng 1: suunav juhtimine
 • Rollimäng 2: toetav juhtimine

16.00 Koolituspäeva kokkuvõte

II päev „Erinevad juhtimisoskused“

9.30 Sissejuhatus, eelmise päeva olulisemad mudelid ja põhimõtted

 • Rollimäng 3: arendav juhtimine
 • Rollimäng 4: delegeeriv/volitav juhtimine

11.00 Paus

11.15 Tööülesannete andmine

 • Keerukate tööülesannete ja vastutuse seos töötajate motivatsiooniga.
 • Tööülesande andmise põhimõtted ja tüüpvead.
 • Tööülesande selgitamise põhisammud.
 • Vastutuse andmise erinevad tasemed.
 • Mida ei tohi juht teistele delegeerida?

12.30 Lõunapaus

13.10 Tagasiside andmine

 • Tagasiside andmise ja vastuvõtmise olulisus.
 • Tagasisidet soodustavad ja takistavad tegurid.
 • Tagasiside andmise olulised põhimõtted.
 • Tagasiside andmise mudel (3-astmeline kehtestav sõnum)

14.45 Paus

15.00 Tagasiside vastuvõtmine

 • Tagasiside vastuvõtmise mudel.
 • Juhi hoiakud tagasiside vastuvõtmisel ja tüüpilised vead, mis takistavad olulise info saamist oma kaastöötajatelt.

16.00 Koolituspäeva kokkuvõte

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ horisontaalse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolituse puhul toetatakse (sihtrühma kuuluvad) põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega,  seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

 

Lisainfo: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428