Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Saasteained

   Kõige olulisemateks toidu keemilisteks ohtudeks peetakse saasteained. Saasteaine on igasugune aine, mida ei ole toitu lisatud taotluslikult, vaid mis on sattunud sinna toorme kasvatamise, toidu tootmise, valmistamise, töötlemise, pakkimise, vedamise või hoidmise käigus või keskkonnasaaste tulemusena ning mis võib muuta toidu kvaliteeti halvemaks ja olla ohtlik inimese tervisele. Tekkeallika järgi saab saasteained jaotada nelja gruppi. Keskkonnast tulenevad saasteained on keskkonda sattunud tahtlikult või kogemata, eeskätt inimtegevuse tulemusena nt raskemetallid, dioksiinid ja polükloreeritud bifenüülid jpt. Toidu töötlemisel tekkivad saasteained võivad moodustuda toidu valmistamisel või säilitamisel nt akrüülamiid, polüaromaatsed süsivesinikud, furaan, etüülkarbamaat jpt. Toidu tootmisel tekkivad saasteained esinevad toidus selle tootmise käigus kasutavate ainete jääkidena nt taimekaitsevahendite ehk pestitsiidide jäägid, veterinaarravimite jäägid, väetiste jäägid jpt. Looduslikult esinevad toksilised ühendid, mida elusorganismid looduslikult toodavad nt mükotoksiinid, glükoalkaloidid, oopiumi alkaloidid jpt. Täpsemat infot erinevate saateainete kohta leiate Maaeluministeeriumi veebilehelt:

   Akrüülamiid
    
   Dioksiinid ja dioksiinilaadsed PCB‑d (polüklooritud bifenüülid)
    
   Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
    
   Taimekaitsevahendite jäägid
    
   Ergotalkaloidid
    
   Mükotoksiinid

   Siia lehele oleme koondanud  erinevate asutuste ja organisatsioonide poolt väljaantud materjale, mis annavad infot saasteainete esinemise ning nende vältimise ja vähendamise võimaluste kohta.

   Toidu keemilised ohud

   Teabematerjal, Eesti Maaülikool, 2020

   Eesti juhend akrüülamiidi määruse (EL) 2017/2158 rakendamiseks

   Riigisisene juhenddokument, Maaeluministeerium, jaanuar 2021

   Akrüülamiidi vähendamine toidus

   Voldik, Maaeluministeerium, 2017

   Teaduslik arvamus akrüülamiidi kohta

   EFSA teaduslik arvamus, 2015, inglise keeles

   Acrylamide Toolbox

   FoodDrinkEurope juhend, uuendatud 2014, inglise keeles

   Code of practice for the reduction of acrylamide in foods

   Codex Alimentarius, juhend, 2009, inglise keeles

   Toidu käitlemisel
   tekkivad saasteained (PAH-id ja akrüülamiid)

   Ettekanne, Mari Reinik, Terviseamet, 16.04.2018

   Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAHde) vähendamise
   ja vältimise võimalused

   Voldik, Põllumajandusministeeriumi tellimusel Eesti Maaülikool, 2014

   Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud toidus ja nende vähendamise võimalused (vene keeles)

   Teabematerjal, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2020

   Tsüanuurhappe sattumine piimatoodetesse ja selle vältimine

   Teabeleht, BioCC OÜ, 2018

   Rannakalurite kokkupuude dioksiinide ja dioksiinilaadsete PCB-dega

   Eksperthinnang. Koostaja Ott Roots, 2011

   Saasteainete uuring Läänemere kalas

   Uuringu lõpparuanne. TÜ Eesti Mereinstituut, 2015

   Human and animal dietary exposure to ergot alkaloids

   EFSA teaduslik arvamus, 2017, inglise keeles

   Mükotoksiinide vältimine ja vähendamine teraviljas

   Voldik, Maaeluministeerium, 2016

   Patuliini vältimine ja vähendamine õuntest valmistatud toodetes

   Voldik, Maaeluministeerium, 2017

   Fusarium-toksiinide vältimine ja vähendamine teraviljas ja teraviljatoodetes

   Euroopa Komisjoni soovitus 2006/583/EÜ

   Toksiinide T-2 ja HT-2 esinemine teraviljas ja teraviljatoodetes

   Euroopa Komisjoni soovitus 2013/165/EL

   Kaadmiumist toidus taimekasvatussaaduste tootjale

   Voldik, Maaeluministeerium, 2019

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!