Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

Saasteained

Kõige olulisemateks toidu keemilisteks ohtudeks peetakse saasteained. Saasteaine on igasugune aine, mida ei ole toitu lisatud taotluslikult, vaid mis on sattunud sinna toorme kasvatamise, toidu tootmise, valmistamise, töötlemise, pakkimise, vedamise või hoidmise käigus või keskkonnasaaste tulemusena ning mis võib muuta toidu kvaliteeti halvemaks ja olla ohtlik inimese tervisele. Tekkeallika järgi saab saasteained jaotada nelja gruppi. Keskkonnast tulenevad saasteained on keskkonda sattunud tahtlikult või kogemata, eeskätt inimtegevuse tulemusena nt raskemetallid, dioksiinid ja polükloreeritud bifenüülid jpt. Toidu töötlemisel tekkivad saasteained võivad moodustuda toidu valmistamisel või säilitamisel nt akrüülamiid, polüaromaatsed süsivesinikud, furaan, etüülkarbamaat jpt. Toidu tootmisel tekkivad saasteained esinevad toidus selle tootmise käigus kasutavate ainete jääkidena nt taimekaitsevahendite ehk pestitsiidide jäägid, veterinaarravimite jäägid, väetiste jäägid jpt. Looduslikult esinevad toksilised ühendid, mida elusorganismid looduslikult toodavad nt mükotoksiinid, glükoalkaloidid, oopiumi alkaloidid jpt. Täpsemat infot erinevate saateainete kohta leiate Maaeluministeeriumi veebilehelt:

Akrüülamiid
Dioksiinid ja dioksiinilaadsed PCB‑d (polüklooritud bifenüülid)
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
Taimekaitsevahendite jäägid
Ergotalkaloidid
Mükotoksiinid

Siia lehele oleme koondanud  erinevate asutuste ja organisatsioonide poolt väljaantud materjale, mis annavad infot saasteainete esinemise ning nende vältimise ja vähendamise võimaluste kohta.

Toidu keemilised ohud

Teabematerjal, Eesti Maaülikool, 2020

Akrüülamiidi vähendamine toidus

Voldik, Maaeluministeerium, 2017

Teaduslik arvamus akrüülamiidi kohta

EFSA teaduslik arvamus, 2015, inglise keeles

Acrylamide Toolbox

FoodDrinkEurope juhend, uuendatud 2014, inglise keeles

Code of practice for the reduction of acrylamide in foods

Codex Alimentarius, juhend, 2009, inglise keeles

Toidu käitlemisel
tekkivad saasteained (PAH-id ja akrüülamiid)

Ettekanne, Mari Reinik, Terviseamet, 16.04.2018

Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAHde) vähendamise
ja vältimise võimalused

Voldik, Põllumajandusministeeriumi tellimusel Eesti Maaülikool, 2014

Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud toidus ja nende vähendamise võimalused (vene keeles)

Teabematerjal, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2020

Tsüanuurhappe sattumine piimatoodetesse ja selle vältimine

Teabeleht, BioCC OÜ, 2018

Rannakalurite kokkupuude dioksiinide ja dioksiinilaadsete PCB-dega

Eksperthinnang. Koostaja Ott Roots, 2011

Saasteainete uuring Läänemere kalas

Uuringu lõpparuanne. TÜ Eesti Mereinstituut, 2015

Human and animal dietary exposure to ergot alkaloids

EFSA teaduslik arvamus, 2017, inglise keeles

Mükotoksiinide vältimine ja vähendamine teraviljas

Voldik, Maaeluministeerium, 2016

Patuliini vältimine ja vähendamine õuntest valmistatud toodetes

Voldik, Maaeluministeerium, 2017

Fusarium-toksiinide vältimine ja vähendamine teraviljas ja teraviljatoodetes

Euroopa Komisjoni soovitus 2006/583/EÜ

Toksiinide T-2 ja HT-2 esinemine teraviljas ja teraviljatoodetes

Euroopa Komisjoni soovitus 2013/165/EL

Kaadmiumist toidus taimekasvatussaaduste tootjale

Voldik, Maaeluministeerium, 2019

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!