Aktuaalsed teemad saasteainete valdkonnas

Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonnas on valminud ülevaated  Euroopa Liidu tasandil aktuaalsetest toidu ja sööda saasteainete teemadest. Ülevaadete eesmärk on anda ettevõtetele teavet arvamuse avaldamiseks ning vajadusel töö kohandamiseks uute nõuetega. Kokkuvõtetes räägitakse planeeritavatest muudatusest, tuuakse välja hiljuti jõustunud nõuded ning antakse viiteid olulistele muudele infoallikatele.

Näiteks on seekordsetes ülevaadetes välja toodud, et alates 25. maist kohaldatakse uut toidu saasteainete määrust. Uus komisjoni määrus (EL) 2023/915 asendab varasemat saasteainete määrust (EÜ) nr 1881/2006, mida oli korduvalt muudetud ning mis vajas tervikuna ühtlustamist. Uuestisõnastamisel täpsustati määrust ja muudeti määruse ülesehitus lihtsamini loetavaks. Saasteainete piirnormid on määratletud mükotoksiinidele (nt ohratoksiin A, ergotalkaloidid), ergotsklerootsiumitele, taimetoksiinidele (nt pürrolisidiinalkaloidid, Δ9-THC), metallidele (nt elavhõbe, arseen), dioksiinidele ja PCBdele, PAH-idele jpt. Piirnormist suurema saasteainesisaldusega toitu ei tohi turule viia ning seda ei tohi ka kasutada toidu koostises ega muu toiduga segada.

Keskkonnast tulenevate ja tööstuslike toidu saasteainete teemade värske ülevaate leiate SIIT.

Ülevaates on teemadeks niklisisalduse võimalikud piirnormid ja seiresoovitused,  anorgaanilise arseeni piirnormid kaladele ja mereandidele, eeldatavalt aasta teisel poolel jõustuvad  kaadmiumi piirnormid söödava lõikheina mugulatele ja teatud kultuurseentele ning muudki. Välja tuuakse ka hiljutised seiresoovitused ainetele, mille osas peaksid liikmesriigid ja toidukäitlejad tegema seiret ning esitama kogutud andmed Euroopa Toiduohutusametile (EFSA).

Põllumajanduslike toidu ja sööda saasteainete teemade värske ülevaate leiate SIIT.

Ülevaates tuuakse muu hulgas välja, et arutelu all on mükotoksiinide T-2 ja HT-2 võimalike piirnormide määratlemine ja DON-i piirnormide langetamine teraviljade ja teraviljatoodete puhul. Sügisel on kavas alustada ka toidu saasteainete määruses toodud ergotsklerootsiumite ja –alkaloidide piirnormide ülevaatamisega.  Lisaks käsitletakse põllumajanduslike saasteainete ülevaates põhjalikult planeeritavaid muudatusi erivate söödas leiduvate saasteainete normide osas.

Arutelu all olevate piirnormide saavutatavuse hindamiseks ootab Maaeluministeerium käitlejate seisukohti, võimalusel koos analüüsitulemustega. Käitlejatelt saadud sisendit kasutatakse üksnes Eesti seisukoha kujundamiseks ja mitte ettevõtte tegevusele hinnangu andmiseks või meetmete võtmiseks.  Küsimuste ja ettepanekute korral võtke ühendust: Anneli Haugas anneli.haugas@agri.ee

Täiendavalt toidu saasteainetest: Maaeluministeeriumi koduleheküljelt https://www.agri.ee/toiduohutus-toidumargistus/toiduohutus/keemiline-ohutus#saasteained