Toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate ELi õigusnormide läbivaatamine

20. mail 2020. a avaldas Euroopa Komisjon teatise strateegia „Talust taldrikule“ kohta, milles ta kohustub läbi vaatama toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevad ELi õigusaktid. Täpsemalt on selle eesmärk parandada toiduohutust ja rahvatervist (eelkõige vähendada ohtlike kemikaalide kasutamist), toetada uuenduslike ja kestlike pakendilahenduste kasutamist keskkonnasõbralike, korduskasutatavate ja ringlussevõetavate materjalide abil ning aidata kaasa toidujäätmete vähendamisele.

5. oktoobril käesoleval aastal kuulutati välja avalik konsultatsioon, et koguda kodanike ja sidusrühmade arvamusi, mida saaks kasutada õigusnormide muutmise mõju hindamisel. Avalik konsultatsioon on avatud kõigile huvitatud isikutele.

Küsimustiku kodanikele suunatud osa ei eelda teadmisi toiduga kokkupuutuvatest materjalidest või nende alastest õigusaktidest. Küsimustele on oodatud vastama kõik inimesed, kes ostavad toitu toidupakendis, ning kasutavad köögi- ja lauanõusid, näiteks taldrikuid, söögiriistu, tasse ja klaase, panne, säilitusmahuteid, fooliumi- ja kilepakendeid, aga ka külmikuid ja salvrätte, mis võivad toiduga eeldatavasti kokku puutuda.

Sidusrühmadele suunatud küsimused on mõeldud ettevõtjatele, tarbijaorganisatsioonidele, teadusasutustele ning erinevatele  asutustele ja organisatsioonidele. Sihtrühma kuuluvad tootjad, importijad, turustajad ja muud ettevõtjad, tarbija- ja toidutööstuse ühendused, vastavushindamisasutused, valitsusvälised organisatsioonid ning liikmesriikide ametiasutused. Nende puhul eeldataks mõningaid teadmisi toiduga kokkupuutuvatest materjalidest ja nendega seotud õigusaktidest.

Euroopa Komisjon palub arvamuste saamiseks kõigil huvitatud isikutel vastata avaliku konsultatsiooni käigus küsimustikule. Küsimustikule saab vastata kuni 11. jaanuarini 2023 alltoodud lingil.

Link avalikule konsultatsioonile: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12497-Revision-of-EU-rules-on-food-contact-materials/public-consultation_et

Lisainfo: Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik, e-post: kylli.suurvarik@agri.ee, telefon: 625 6570

Veebiseminar 25. oktoobril “Ringlussevõetud plasti uued nõuded”

10. oktoobril jõustus Euroopa Liidu määrus nr 2022/1616 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlussevõetud plasti kohta. Uue määrusega kehtestatakse nõuded ringlussevõetud plasti sisaldavate toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete ohutuse tagamiseks ning tunnistatakse kehtetuks seni seda valdkonda reguleerinud määrus (EÜ) nr 282/2008.

Uue määrusega reguleeritakse plasti ringlussevõtutehnoloogiate ja -protsesside lubamist, loaga seotud kohustusi, kontrollimiseks vajaliku teabe registreerimist ELi registris, ringlussevõetud plasti kasutamist, nõuetele vastavuse tõendamist (sh vastavusdeklaratsioonid) ja ametliku kontrolli meetmeid. Nõuded kehtivad nii ELis valmistatud kui imporditud ringlussevõetud plasti kohta. Määruse üleminekusätted reguleerivad määruse 282/2008 alusel esitatud ringlussevõtuprotsesside loataotluste menetlemist ja lõpetamist, määruse nõuetele mittevastava ringlussevõetud plasti turustamist ning ringlussevõetud plasti sisaldava toidupakendi kasutamist toidukäitlejate poolt.

25. oktoobril  toimus veebiseminar, kus Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Külli Suurvarik rääkis uue määrusega seonduvast. 

Seminaril tutvustati määruses kasutatavaid termineid, ringlussevõetud plasti turulelaskmise tingimusi, vastavusdeklaratsioone, ELi registris esitatavaid andmeid ja ka nõuetele ülemineku sätteid.

Seminari salvestus on avaldatud lehel https://toiduteave.ee/salvestused/

Lisainfo teema kohta saab ka Euroopa Komisjoni lehelt SIIT

Pakendikonverents 12.05.2022 Tallinnas ja veebis

Eesti Toiduainetööstuse Liidu korraldatud konverents „Jätkusuutlik pakendamine ja pakend kui ressurss“

Aeg:  12. mai 2022 kell 11.00 – 16.45

Koht: Hotelli Hestia Europa konverentsikeskuses Tallinnas (Paadi 5) + veebiülekanne

Toidusektoris on pakendamine ja pakend muutunud üha olulisemaks. Pakend ei ole oluline mitte üksnes toiduohutuse tagamise seisukohalt, mis on pakendi esmane funktsioon, vaid ka keskkonna aspektist.

Millised on pakendite arengusuunad, millised on võimalused kasutada keskkonnasõbralikemaid pakendeid ja kuidas on ettevõtted sellega kaasa läinud, sellest räägiti esimesel pakendikonverentsil.

Konverents toimus osalejatele veebis ning piiratud arvul osalejatele konverentsipaigas kohapeal.

Jaotusmaterjalid

Päevakava

10.30 – 11.00    Registreerimine konverentsile

11.00 – 11.05     Sissejuhatus, keskkonnaminister Erki Savisaare videotervitus

Moderaator:     Sirje Potisepp

I session:        SEADUSANDLUS

11.05 – 11.35      Ühekordse plasti vähendamise direktiivi hetkeseisust ja plastipaktist

Sigrid Soomlais Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja

11.35 – 12.00    Pakendite disainijuhend

Külliki Kesa Rohetiigri projektijuht

12.00 – 12.30  Ringlussevõetud plastist toidupakendite nõuete hetkeseis

Külli Suurvarik Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

12.30 – 13.30    LÕUNA

II session:  MÕJUTEGURID

13.30 – 14.00    Euroopa pakenditrendid

Marina Dodel Multivac Sepp Haggenmüller GmbH & Co. KG innovatsioonikeskuse projektijuht

14.00 – 14.30    Ringmajanduse perspektiivist: kas plastpakend on pooltühi või pooltäis?

Pilleriin Laanemets Eesti Plastitööstuse Liidu tegevjuht/partner 

 14.30 – 15.00   Puidu biomassil põhinevate uute pakkematerjalide arendamine

Andres Krumme Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labori professor

15.00 – 15.15    Sirutuspaus              

III session:  PRAKTIKULT PRAKTIKULE

15.15 – 15.35    Ringmajanduse perspektiivist: väldi pakendit või pakenda säästvalt  

Katre Savi Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu juhatuse liige

15.35 – 16.05    Uued suunad pakenditootmises

Andres Kull Kroonpress  juhatuse esimees

16.05 – 16.35    Uued suunad toidutööstuses

Hanna Lehtonen HKScan korporatsiooni vastutustundlikkuse asepresident

16.35 – 16.45    Kokkuvõte

Laadi päevakava alla

Konverents toimus MAK 2014-2020 meetme “Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas” toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Osalemine on tasuta. Osa võtma on oodatud kõik huvitatud isikud.

Lisainformatsioon: Eesti Toiduainetööstuse Liit, liina@toiduliit.ee, tel: 6 484 978

Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee, tel: 506 3428