Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

15.-16.05.23  Tallinnas, Väike-Paala 1

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Läbiviija: Osaühing TJO Konsultatsioonid

Koolitaja: Ain Reinbusch, OÜ TJO Konsultatsioonid konsultant

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused kvaliteedijuhtimissüsteemi sisemiste auditite ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

Koolitus on suunatud toidukäitlemise ettevõtete spetsialistidele ja juhtidele, kelle ülesandeks on kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditite läbiviimine. Koolitusel osalemise eelduseks on ISO 9001 standardi nõuete tundmine.

Koolitus sobib ka juba kogenud siseaudiitoritele, kes ei ole mõnda aega praktikas siseauditeid läbi viinud ning soovivad oma teadmisi ja oskusi värskendada.

Koolituse tulemusena on osalejad võimelised auditit tulemuslikult ette valmistama, läbi viima ja tulemusi hindama ning asjakohaselt dokumenteerima. Audiitori tunnistuse saamiseks tuleb koolituse lõpus edukalt sooritada eksam.

Sihtrühm ja tasu

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (loe täpsemalt altpoolt).

Täienduskoolituse puhul toetatakse (sihtrühma kuuluvad) põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega,  seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Kohtade arv on piiratud (15 kohta).  Registreerudes võtab osaleja vastutuse osaleda koolitusel täies mahus mõlemal koolituspäeval. Korraldaja jätab endale õiguse vajadusel piirata ühest ettevõttest tulevate osalejate arvu.

Registreerimine on lõppenud. 

OSALEJATE PIIRARV ON TÄIS.

Registreerimisega seotud teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

Päevakava

I päev (15. mai)

9.30 – 11.00       Sissejuhatus, auditeerimise mõisted ja olemus

Osalejate ettevalmistamine kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditite läbiviimiseks, kus peatutakse   auditeerimise alustel

11.00 – 11.15     Kohvipaus

11.15 – 12.45     Lühiülevaade standardi ISO 9001:2015 nõuetest (audiitori vaates)

12.45 – 13.15     Lõuna

13.15 – 14.45     Tulemusliku siseauditi ettevalmistamisel kasutatavad tehnikad

Osalejate ettevalmistamine kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditite läbiviimiseks, kus käsitletakse auditeerimise protsessi ja etappe ning  auditeerimise ettevalmistamisega seonduvaid tehnikaid

14.45 – 15.00     Kohvipaus

15.00 – 16.30     Õppeauditi ettevalmistamine

Rühmatöö / arutelu

Osalejad jagunevad gruppidesse ning viiakse kogenud juhendaja toetusel läbi dokumentatsiooni audit ja järgmise päeva õppeauditi ettevalmistus näidisjuhtumi baasil

Koolituspäeva kokkuvõte

II päev (16. mai)

9.30 – 11.30       Praktiline ülevaade auditi läbiviimise tehnikatest, häälestamine auditi läbiviimisele

Osalejate ettevalmistamine kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditite läbiviimiseks, kus käsitletakse auditeerimise läbiviimisega seonduvaid tehnikaid

11.00 – 11.15     Kohvipaus

11.15 – 12.45     Praktiline õppeaudit kogenud juhendaja toetusel

Praktilise õppeauditi läbiviimine – isikute intervjueerimine, tõendusdokumentide läbivaatamine

12.45 – 13.15     Lõuna

13.15 – 14.45     Auditile järgnevad tegevused ning järelauditite läbiviimine

Auditi tulemuste analüüsimine ja vormistamine (auditi koondaruannete vormistamine, mittevastavuste sõnastamine ja auditi töödokumendid)

14.45 – 15.00     Sirutuspaus

15.00 – 16.15    Eksam

16.15 – 16.30     Koolituse kokkuvõte

Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi. Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 400 eurot.

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta. Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.

 

Lisainfo: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428