20.09.2017 – 22.09.2017 Tartus, Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 56/1, III korrus, ruum A303

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi (16 tundi auditoorset, 8 tundi praktikat)

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu on tutvunud tootmishügieeni, enesekontrolli rakendamise ja toiduhügieeni teemadega põhjalikult ning mõistab tootmishügieeni olulisust toidu ohutuse ja kvaliteedi ning stabiilsete säilimisaegade tagamisel; teab tootmishügieeniga seonduvaid olulisi mikroorganisme ning nende vältimise ja likvideerimise võimalusi; on tutvunud sanitatsiooni põhimõtetega; teab tootmiskeskkonnast proovide võtmise põhimõtteid; teab peamisi toidualaseid õigusakte; tunneb ja oskab ohjata keemilisi ning füüsikalisi ohtusid toidus; oskab koostada, juurutada ja ajakohastada HACCP põhimõtetele vastavat enesekontrolliplaani; mõistab eeltingimusprogrammide rolli toiduohutuse tagamisel; tunneb toiduhügieeni põhimõtteid; teab ja oskab ennetada toidu bioloogilise saastumise allikaid; tunneb mikroorganismide paljunemist mõjutavaid tegureid; teab peamisi toidu kaudu levivate toidumürgistuste ja -infektsioonide põhjustajaid; teab isikliku hügieeni nõuded ning nende rolli toidu ohutuse tagamisel; oskab planeerida ja läbi viia hügieenikoolitust.

 

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

Enesekontrolli rakendamine: toidualastest õigusaktidest; keemilised ohud toidus; füüsikalised ohud toidus; enesekontrollisüsteemi eeltingimusprogrammid; toiduohutuse juhtimissüsteemid, sh HACCP ja ISO:22000; ohtude analüüs ja riskihindamise põhimõtted; kriitilised kontrollpunktid toidu käitlemisel; toiduohutuse juhtimissüsteemide juurutamine ja ajakohastamine.

Tootmishügieen: tootmisruumide ehituslikud aspektid ja nende seos ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga; hügieenitsoonide vajalikkus ja selle seos personalihügieeniga; toidu saastumise, sh ristsaastumise võimalused ja selle vältimine; käitlemisettevõtte sanitatsiooni põhimõtted, puhastamine ja desinfitseerimine; biokilede teke, avastamine ja likvideerimine; Listeria monocytogenes tootmishügieeni enim mõjutava faktorina (probleemi ennetamise ja likvideerimise võimalused); kahjuritõrje ja jäätmekäitlus.

Toiduhügieen: toiduhügieeni põhimõtted; toidu bioloogiline saastumine; mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid; toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid; toidu säilitamise viisid, tingimused ning temperatuuri kontroll; isikliku hügieeni nõuded; hügieenikoolituste planeerimine ja läbiviimine.

 Ajakava kõigil koolituspäevadel:

9.00-10.30 õppetöö

10.30-10.45 paus

10.45-12.15 õppetöö

12.15-12.45 paus

12.45-14.15 õppetöö

14.15-14.30 paus

14.30-16.00 õppetöö

Õppejõud:

Mati Roasto, professor, dr (vet-med), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonna juhataja

Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonna lektor

 

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitus on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Täienduskoolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 270 eurot ühe osaleva inimese kohta.