28.08.17 Tartus, Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 56/1, III korrus, ruum A303

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu omab ülevaadet tootmishügieeni põhimõtetest, tunneb olulisemaid toidupatogeene, tunneb Listeria monocytogenes’i kui tootmishügieeni mõjutavat faktorit ning on saanud teadmised probleemi ennetamise ja likvideerimise võimalustest. Lisaks omab ülevaadet toidu saastumisest k.a ristsaastumisest ja selle vältimise võimalustest, teab tootmisruumide ehituslike aspektide seost ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga, mõistab hügieenitsoonide vajalikkust ja seost personalihügieeniga, on tutvunud riknemist põhjustavast mikrofloorast koosnevate biokilede tekkepõhjuste, avastamise ja likvideerimisega. Tunneb käitlemisettevõtte sanitatsiooni põhimõtteid ja korraldust.

 

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

Seadusandlusest tulenevad nõuded tootmishügieenile ja toidu ohutusele;

Tootmishügieeni eesmärgid, korraldus ja head tavad;

Tootmishügieeni seosed toidu ohutuse ja -kvaliteediga;

Tootmishügieeni mõjutavad faktorid;

Personali hügieeni tähtsus tootmishügieeni tagamisel;

Seadmete ja hoonete hügieeniline disain, hügieenitsoonide vajalikkus;

Biokirmed tootmiskeskkonnas ja nende tuvastamise ja hävitamise võimalused;

Tootmishügieeniga enim seotud mikrobioloogilised ohud;

Toidu ohutust enim mõjutavad toidupatogeenid;

Tootmiskeskkonnas puhtuse tagamine, sanitatsiooni põhimõtted;

Tootmishügieeni probleemsete kohtade tuvastamise võimalused;

Hügieeniproovide võtmine, laboratooriumisse saatmine ning analüüsitulemuste tõlgendamine;

Tootmiskeskkonnas Listeria monocytogenes tuvastamine ja likvideerimine.

 Ajakava:

10.00 – 11.30 õppetöö

11.30 – 12.00 kohvipaus

12.00 – 13.30 õppetöö

13.30 – 13.40 paus

13.40 – 15.10 õppetöö

Õppejõud: Mati Roasto, Eesti Maaülikooli professor, dr (vet-med) toiduhügieeni osakonna juhataja

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitus on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Täienduskoolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 120 eurot ühe osaleva inimese kohta.