Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

Teabematerjal

Avaldame teabematerjale erinevatel toiduohutuse teemadel. Materjale avaldatakse nii veebilehel kui ka trükimaterjalina.

Iga-aastane teabematerjalide loetelu, sisu ja väljaandja selgub eelmise aasta lõpus.

Valminud teabematerjalid

Toidu- ja hügieeniproovide võtmine mikrobioloogilisteks analüüsideks ning proovide analüüsimine

Teabematerjal  on mõeldud toidukäitleja­le ettevõtte enesekontrollisüsteemi väljatöötamise ja proovivõtukava ülesehitamise abivahendina. Juhendis käsitletakse põhjalikult mikrobioloogilisteks analüüsideks proovide võtmise, nende laborisse saatmise ning analüüsimise erinevaid aspekte alates proovivõtukava koostamisest kuni laboripoolsete analüüsitulemuste vormistamiseni.

Materjali on koostanud BioCC OÜ teadlased Epp Songisepp ja Liina Sadam. Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist BioCC OÜst.

 

Listeria monocytogenes TOIDUPATOGEENINA

Listeria monocytogenes on saastunud toiduga inimestele ülekanduv haigustekitaja, kes võib põhjustada raskekujulist haigust – listerioosi.

L. monocytogenes on oluline seetõttu, et ta on laialdaselt levinud, on võimeline toidus paljunema ka madalatel temperatuuridel (-1,5 ºC kuni +3 ºC), talub kõrgeid (≥20%) soola kontsentratsioone ja on võimeline kasvama nii vaakumisse kui gaasikeskkonda pakendatud toodetes.

Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professor Mati Roasto on lühikesse teabematerjali  koondanud toidukäitleja jaoks olulisima info selle teema kohta.

Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist Eesti Maaülikooli avatud ülikoolist.

 

Toitumisalase teabe esitamine

Toitumisalast teavet antakse toidu energiasisalduse (kalorsuse) ja teatud toitainete (nt rasvad, süsivesikud, kiudained, valgud, vitamiinid, mineraaltoitained) sisalduse kohta. Vastavalt kehtivatele nõuetele on toitumisalase teabe esitamine kohustuslik müügipakendis oleva töödeldud toidu märgistusel.

Teabematerjal „Toitumisalase teabe esitamine“ koondab neljale leheküljele energiasisalduse ja teatud toitainete koguste esitamise nõuded. Teabematerjal on koostatud lähtuvalt EL määrusest nr 1169/2011 ning asjakohastest juhenditest. Tuuakse välja olulisemad nõuded ning esitatakse näited nende täitmise kohta.

Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist Toiduliidust või Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast.

 

Allergeenide ja talumatust tekitavate ainete esitamine toidu märgistusel

Vastavalt kehtivatele nõuetele tuleb toidu märgistusel allergeenidena rõhutatult välja tuua teatud koostisosad. Need esitatakse koostisosade loetelus teistest koostisosadest eristuval kujul.

Teabematerjal „Allergeenide ja talumatust tekitavate ainete esitamine toidu märgistusel“ toob ühel lehel kokkuvõtvalt välja märgistusel esitatavad allergeenid ja talumatust tekitavad ained ning selgitab nende esitamise viise.

Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist Toiduliidust või Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast.

 

Toiduohutuse nõuded toidu veol

Nii toidutoorme vedu ettevõttesse kui ka valmistoodete vedu ettevõttest välja võib toimuda veovahendiga, mille veoruumis on toidu omaduste säilitamiseks vajalikud tingimused ja kus toit ei saastu ega halvene selle omadused.

Teabematerjal „Toiduohutuse nõuded toidu veol“ käsitleb veo üldnõudeid ning toidugruppide veo erinõudeid. Tutvustatakse kuivtoiduainete, värskete marjade, värskete puu- ja köögiviljade, vedelate toiduainete ning eritemperatuuri vajavate toitude (jahutatud, külmutatud, kuumtoidud) veo eripärasid.

Materjali on koostanud Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toidutehnoloogia õppetooli lektor Vilma Tatar.

Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast või Toiduliidust.

Toidutööstuse seadmete, töövahendite ja pindade puhastamise ning desinfitseerimise juhend

Hügieeni tagamisel on oluline tähele­panu pöörata kogu sanitatsioonile toiduainetööstuses. See tähendab üldist koristamist, töökoha korrashoidu, ruumide-pindade puhastamist ja desinfitseerimist, hügieenitaseme hindamise meetodeid, tulemuste ana­lüüsi ning dokumenteerimist. Toidukäitlemisettevõttel on kohustus koostada puhas­tus- ja desinfitseerimiskava ning sellest juhinduda.

Ülevaatliku juhendi  puhastamisest ja desinfitseerimisest toidutööstuses on koostanud Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toidutehnoloogia õppetooli lektor Vilma Tatar.

Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast või Toiduliidust.

Toidualase teabe esitamise põhinõuded

 

Toidualase teabe esitamist reguleerib ennekõike Euroopa Liidu määrus nr 1169/2011.
Teabelehes on  lühidalt välja toodud peamised toidu märgistamise nõuded ja juhitud tähelepanu nende asukohale õigusaktides. Teabelehest saate esmase info, kuid see ei sisalda kogu vajalikku teavet korrektse märgistuse koostamiseks. Sageli kohandatakse erandeid. Täpse info saamiseks tuleb kindlasti lugeda ka õigusakte.

Teabelehe võite ise välja trükkida või küsida trükist Toiduliidust.

Millist infot sisaldab toidu märgistus?

 

See teabeleht annab graafiliselt ülevaate peamistest toidu märgistamise nõuetest. Toidualase teabe esitamist reguleerib ennekõike Euroopa Liidu määrus nr 1169/2011. Siit saate esmase teabe, kuid korrektse märgistuse koostamiseks tuleb kindlasti lugeda ka õigusakte.

Teabelehe võite ise välja trükkida või küsida trükist Toiduliidust.

Juustude soolamine ja soola mõju kvaliteedile

Söögisoola kasutamise üheks eesmärgiks on pikendada toidu säilimist. Mõningatel juhtudel võiks soola sisaldus olla piimatoodetes väiksem või viidud optimumini, kuid loobumine soola kasutamisest juustude valmistamise traditsioonilises tehnoloogias on praktiliselt võimatu. Sool koos vajaliku pH-väärtuse, vee aktiivsuse ja redokspotensiaaliga on olulised abinõud minimeerimaks piimatoodete riknemist ja patogeensete bakterite arengut neis.

DSc Priit Eliase koostatud teabematerjal käsitleb üksikasjalikult juustude soolamise meetodeid ning soola mõju juustu kvaliteedile, ohutusele ja säilivusele.

Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist BioCC OÜst või Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast.

Tsüanuurhappe sattumine piimatoodetesse ja selle vältimine

Euroopa Liidu maade piimatööstustel on viimasel ajal olnud probleeme tsüanuurhappega, mis on sattunud toorpiima ja sealt edasi vadaku- jt pulbritesse ning võisse piirnormist kõrgemates kontsentratsioonides. See lühike infoleht käsitleb tsüanuurhappe omadusi, toksilisust ja piima sattumise viise ning annab soovitusi selle vältimiseks. Infolehe on koostanud BioCC OÜ teadlased.

Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist BioCC OÜst.

Veel on käesoleval aastal valmimas järgmised teabematerjalid:

  • Allergeeniohje
  • Euroopa toiduliidu FoodDrinkEurope trükitud kartongpakendite suunis
  • Toidu keemilised ohud

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!