Infopäev 11.11.2021 veebis: Toidualase teabe esitamine

Teabe esitamine toidu kaugmüügi ja pakendamata toidu müügi korral

11.11.2021 Microsoft Teams veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Infopäev on suunatud kõigile toidukäitlejatele, sh toitlustajatele, kes müüvad toitu veebi või  muude sidevahendite kaudu.

Toidu e-kaubandus on viimasel ajal kiiresti kasvanud, toiduaineid müüakse nii sotsiaalmeedias kui ka erinevates kogukonnagruppides. Veebist leiab nii eraelamus toidukäitlejaid kui ka  suurte jaekettide e-poode. Hetkeolukord toidu kohta esitatava teabe osas on aga erinevates e-poodides/e-platvormidel erinev. Lisaks soovime tähelepanu juhtida sellele, et ka pakendamata toidu kohta teabe edastamisel on omad nõuded, mida peab käitleja järgima. Seetõttu peame oluliseks jagada infot toidu kaugmüügiga kaasnevatest nõuetest, sh pakendamata toidukaupade puhul kehtivatest nõuetest.

 

Päevakava

Infopäeva päevakava*

Moderaator:     Sirje Potisepp Toiduliidu juhataja

9:50 – 10:00      Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:45    Ülevaade märgistamise käsiraamatust

Kairi Ringo käsiraamatu koostaja

10:45 – 11:15    Toidualase teabe esitamise nõuded kaugmüügi (e-poe) korral/ pakendamata toidu müümise korral

Hellika Kallaste, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

11:15 – 11:45   Nõuete järgimine toidu e-kaubanduse puhul

Marii-Heleen Arna, Põllumajandus- ja Toiduameti peaspetsialist (e-kaubandus)

11:45 – 12:00    Sirutuspaus

12:00 – 12:45    (Pakendamata) puu- ja köögivilja (kaug)müügi puhul toidualase teabe esitamise nõuded ja nende järgimine

Marika Arula,  Põllumajandus- ja Toiduameti nõunik (värske puu- ja köögivilja turustamine)

12:45 – 13:15    E-poes toidualase teabe esitamise kogemus

Orkla Eesti AS esindaja

13:15 – 13:20    Päeva kokkuvõte

Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik sellest huvitatud isikud. Infopäev on osalejale tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Osalemine on vähese tähtsusega abi, abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

Registreerimine

   

   

  Lisainfo: liina@toiduliit.ee

  Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

  EFSA hinnang: Salmonella enterica serotüüpidega seotud haiguspuhangud

  Viis Euroopa riiki on teatanud salmonelloosijuhtumitest, mida seostatakse Süüriast imporditud seesamipõhiste toodetega, nagu tahini ja halvaa. EFSA ja ECDC avaldasid kiire haiguspuhangu hinnangu (rapid outbreak assessment), milles jõuti järeldusele, et Euroopa Liidus on endiselt olemas nende toodetega seotud uute salmonelloosijuhtumite oht.

  Taanis, Saksamaal, Hollandis, Norras ja Rootsis on alates 2019. aasta jaanuarist teatatud Salmonella enterica nakkusjuhtumitest 121 korral. Haiguspuhanguga on seotud mitu Salmonella serotüüpi – S. Mbandaka, S. Havana, S. Orion, S. Amsterdam, S. Senftenberg ja S. Kintambo.

  Kuna tooted olid pakendatud tarbijapakendisse järeldati, et saastumine toimus enne Euroopa turule jõudmist. Kuigi kontrollimeetmeid on rakendatud alates 2020. aasta augustist, teatati juhtumitest veel ka 2021. aasta septembris. Põhjuseks võib olla asjaolu, et toodetel on pikk säilivusaeg ja neid hoitakse inimeste kodudes.

  Täpsemalt on võimalik lugeda EFSA veebilehelt https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/en-6922

  Allikas: EFSA uudiskiri

  Täienduskoolitus 7.-9.12.2021 veebis: Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste

  07.-09.12.21  maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

  Korraldaja: Eesti Maaülikool

  Õpiväljundid: Koolitusel osalenu on tutvunud tootmishügieeni, enesekontrolli rakendamise ja toiduhügieeni teemadega põhjalikult ning:
  – mõistab tootmishügieeni olulisust toidu ohutuse ja -kvaliteedi ning stabiilsete säilimisaegade tagamisel;
  – teab tootmishügieeniga seonduvaid olulisi mikroorganisme ning nende vältimise ja likvideerimise võimalusi;
  – on tutvunud sanitatsiooni põhimõtetega;
  – teab tootmiskeskkonnast proovide võtmise põhimõtteid;
  – teab peamisi toidualaseid õigusakte;
  – tunneb ja oskab ohjata keemilisi ning füüsikalisi ohtusid toidus;
  – oskab koostada, juurutada ja ajakohastada HACCP põhimõtetele vastavat enesekontrolliplaani;
  – mõistab eeltingimusprogrammide rolli toiduohutuse tagamisel;
  – tunneb toiduhügieeni põhimõtteid;
  – teab ja oskab ennetada toidu bioloogilise saastumise allikaid;
  – tunneb mikroorganismide paljunemist mõjutavaid tegureid;
  – teab peamisi toidu kaudu levivate toidumürgistuste ja -infektsioonide põhjustajaid;
  – teab isikliku hügieeni nõuded ning nende rolli toidu ohutuse tagamisel;
  – oskab planeerida ja läbi viia hügieenikoolitust.

  Sisu ja ajakava

  Käsitletavad teemad:

  Enesekontrolli rakendamine:
  – Toidualastest õigusaktidest;
  – Keemilised ohud toidus;
  – Füüsikalised ohud toidus;
  – Enesekontrollisüsteemi eeltingimusprogrammid;
  – Toiduohutuse juhtimissüsteemid, sh HACCP, ISO:22000, FSSC 22000, IFS, BRC;
  – Ohtude analüüs ja riskihindamise põhimõtted;
  – Kriitilised kontrollpunktid toidu käitlemisel;
  – Toiduohutuse juhtimissüsteemide juurutamine ja ajakohastamine.

  Praktilised ülesanded (120 min):
  – Auditi ettevalmistusel töö dokumentidega
  – Seirelehe koostamine
  – Test

  Toiduhügieen:
  – Toiduhügieeni põhimõtted;
  – Toidu bioloogiline saastumine;
  – Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;
  – Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid;
  – Toidu säilitamise viisid, tingimused ning temperatuuri kontroll;
  – Isikliku hügieeni nõuded;
  – Hügieenikoolituste planeerimine ja läbiviimine.

  Praktilised ülesanded (120 min):
  – Isikliku hügieeni juhendi koostamine;
  – Eurlexist, Riigi Teatajast ja VTA kodulehelt infot leidmine;
  – Test

  Tootmishügieen:
  – Tootmisruumide ehituslikud aspektid ja nende seos ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga;
  – Hügieenitsoonide vajalikkus ja selle seos personalihügieeniga;
  – Toidu saastumise, sh ristsaastumise võimalused ja selle vältimine;
  – Käitlemisettevõtte sanitatsiooni põhimõtted, puhastamine ja desinfitseerimine;
  – Biokilede teke, avastamine ja likvideerimine;
  – Listeria monocytogenes tootmishügieeni enim mõjutava faktorina. Probleemi ennetamise ja likvideerimise võimalused;
  – Kahjuritõrje, jäätmekäitlus.

  Praktilised ülesanded (120 min):
  – Listeria monocytogenes’e juhtumanalüüs;
  – Praktilised näited reaalsete testidega (praktiline pinnaproovi võtmine);
  – Test

  Ajakava kõigil koolituspäevadel:

  9.00-10.30 õppetöö
  10.30-10.45 paus
  10.45-12.15 õppetöö
  12.15-12.45 paus
  12.45-14.15 õppetöö
  14.15-14.30 paus
  14.30-16.00 õppetöö

  Õppejõud:

  Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli lektor

  Mati Roasto, Eesti Maaülikooli professor, dr (vet-med) veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli juhataja

  Sihtrühm ja registreerimine:

  Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

  Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

  Koolituse sihtrühm on:
  – põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  – põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  – toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
  – põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
  – isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
  – põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

  Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 520 eurot.

  Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

  Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
  Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse infopäeval või koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta.
  Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.

  Registreerumine ja lisateave Eesti Maaülikooli lehel

  Täienduskoolitus 19.11.21 veebis: Salmonella spp toidupatogeenina

  19.11.21 Koolitus Eesti Maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.

  Korraldaja: Eesti Maaülikool

  Õpiväljundid: Koolitusel osalenu:

  – on saanud põhjaliku ülevaate Salmonella esinemisest farmi, tapamaja, lihalõikuse tasandil Eestis;
  – on saanud ülevaate inimeste salmonellooside juhtumitest Eestis ning Euroopa Liidus;
  – on tutvunud seadusandlusest tulenevate toiduohutuse nõuetega salmonellade osas;
  – teab Salmonellade olulisust toidupatogeenina ning toidutekkeliste haiguspuhangute põhjustajana;
  – tunneb Salmonella kasvu mõjutavaid tegureid toidus ning patogeeni hävitamise meetmeid toidus.

   

  Sisu ja ajakava

  Käsitletavad teemad:

  Salmonella spp toidupatogeenina
  Salmonella haiguspuhangute näiteid
  Salmonella ohjemeetmed
  Salmonella toiduohutuse kriteeriumid
  Salmonella probleemide ennetamise võimalused
  Salmonellade hävitamine toidus

  Ajakava:

  09.00 – 10.30 õppetöö
  10.30 – 10.45 paus
  10.45 – 12.15 õppetöö

  Õppejõud: Mati Roasto, Eesti Maaülikooli professor, dr (vet-med), veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli juhataja

  Sihtrühm ja registreerimine:

  Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

  Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

  Koolituse sihtrühm on:
  – põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  – põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  – toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
  – põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
  – isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
  – põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

  Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 250 eurot.

  Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

  Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
  Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse infopäeval või koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta.
  Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.

  Registreerumine ja lisateave Eesti Maaülikooli lehel

  Täienduskoolitus 12.11.21 veebis: Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel

  12.11.21 Koolitus toimus Eesti Maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

  Korraldaja: Eesti Maaülikool

  Õpiväljundid: Koolitusel osalenu:
  – teab eraelamus toidu valmistamisega seonduvaid õigusaktide nõudeid, sh toidukäitleja kohustusi (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne) ja vastutust;
  – oskab juhendi põhjal koostada enesekontrolliplaani (sh teab eeltingimusprogrammide ja HACCP süsteemi olemust);
  – tunneb toiduhügieeni põhimõtteid ning peamisi toidupatogeene (sh kasvu ja paljunemist) mõjutavaid tegureid;
  – tunneb füüsikalise, keemilise ja mikrobioloogilise saastumise allikaid ja ennetamise võimalusi;
  – teab puhastamise ja desinfitseerimise eesmärke ja võimalusi;
  – teab isikliku hügieeni nõudeid ning neist kinnipidamise olulisust.

  Sisu ja ajakava

  Käsitletavad teemad:

  – Eraelamus toidu valmistamine
  – Toidukäitleja kohustused (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne) ja vastutus
  – Enesekontrolliplaani koostamise juhend, enesekontrolli põhimõtted, eeltingimusprogrammid ja HACCP
  – Toiduhügieeni põhimõtted
  – Mikroorganismid ja nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
  – Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid
  – Toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
  – Puhastamine, desinfitseerimine
  – Toidukäitlemisruumi korrashoid, kahjuritõrje
  – Isiklik hügieen

   Ajakava:

  10.00 – 11.30 õppetöö
  11.30 – 12.00 kohvipaus
  12.00 – 13.30 õppetöö
  13.30 – 13.45 paus
  13.45 – 15.15 õppetöö

  Õppejõud: Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli lektor

  Sihtrühm ja registreerimine:

  Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

  Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

  Koolituse sihtrühm on:
  – põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  – põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  – toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
  – põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
  – isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
  – põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

  Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 250 eurot.

  Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

  Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
  Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse infopäeval või koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta.
  Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.

  Registreerumine ja lisateave Eesti Maaülikooli lehel