EFSA teaduslik arvamus bisfenool A kohta

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) avaldas 2023. aasta 19. aprillil ohutushinnangu bisfenool A (BPA) kasutamisele toiduga kokkupuutuvates materjalides.

BPA-d kasutatakse polükarbonaadi (plastiliik tähisega PC) ja epoksüvaikude valmistamisel. Polükarbonaadist võivad olla valmistatud näiteks korduvalt kasutatavad joogipudelid ja toidukarbid. Epoksüvaike kasutatakse konservitooside, toidu- ja joogipurkide ja vaatide sisepinnale kantava laki ja pinnakatte valmistamisel.

EFSA teadlased jõudsid järeldusele, et BPA-ga kokkupuude toidu kaudu kujutab terviseohtu inimestele kõigis vanuserühmades ning peamine terviseoht on mõju immuunsüsteemile. EFSA hinnangu aluseks on enam kui 800 teadusuuringut, mis on avaldatud peamiselt aastatel 2013−2018.

Uutele teaduslikele tõenditele tuginedes määrasid EFSA teadlased ainele uue TDI 0,2 nanogrammi (0,2 miljardikku grammist) kehakaalu kilogrammi kohta päevas. See asendab varasema ajutise TDI 4 mikrogrammi (4 miljondikku grammist) kehakaalu kilogrammi kohta päevas. Uus TDI on 20 000 korda väiksem kui senine ajutine TDI. TDI on hinnanguline ainekogus (väljendatud kehakaalu ühe kilogrammi kohta), mida võib elu jooksul märkimisväärse riskita iga päev tarbida.

EFSA teadusnõuannetele tuginedes peavad Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu liikmesriigid otsutama BPA uue piirmäära või muu spetsiifilise piirangu kehtestamise. BPA toitu eritumise määr on praegu reguleeritud Euroopa Komisjoni plaste käsitleva määrusega nr 10/2011 ja BPA kasutamist lakkides ja pinnetes käsitleva määrusega nr 2018/213.

EFSA teadusliku arvamuse täistekst (inglise keeles) on avaldatud EFSA kodulehel. Maaeluministeeriumi tellimusel tõlgitud bisfenool A (BPA) kasutamist käsitleva ohutushinnangu kokkuvõtet saab lugeda siit.

 

 

Toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate ELi õigusnormide läbivaatamine

20. mail 2020. a avaldas Euroopa Komisjon teatise strateegia „Talust taldrikule“ kohta, milles ta kohustub läbi vaatama toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevad ELi õigusaktid. Täpsemalt on selle eesmärk parandada toiduohutust ja rahvatervist (eelkõige vähendada ohtlike kemikaalide kasutamist), toetada uuenduslike ja kestlike pakendilahenduste kasutamist keskkonnasõbralike, korduskasutatavate ja ringlussevõetavate materjalide abil ning aidata kaasa toidujäätmete vähendamisele.

5. oktoobril käesoleval aastal kuulutati välja avalik konsultatsioon, et koguda kodanike ja sidusrühmade arvamusi, mida saaks kasutada õigusnormide muutmise mõju hindamisel. Avalik konsultatsioon on avatud kõigile huvitatud isikutele.

Küsimustiku kodanikele suunatud osa ei eelda teadmisi toiduga kokkupuutuvatest materjalidest või nende alastest õigusaktidest. Küsimustele on oodatud vastama kõik inimesed, kes ostavad toitu toidupakendis, ning kasutavad köögi- ja lauanõusid, näiteks taldrikuid, söögiriistu, tasse ja klaase, panne, säilitusmahuteid, fooliumi- ja kilepakendeid, aga ka külmikuid ja salvrätte, mis võivad toiduga eeldatavasti kokku puutuda.

Sidusrühmadele suunatud küsimused on mõeldud ettevõtjatele, tarbijaorganisatsioonidele, teadusasutustele ning erinevatele  asutustele ja organisatsioonidele. Sihtrühma kuuluvad tootjad, importijad, turustajad ja muud ettevõtjad, tarbija- ja toidutööstuse ühendused, vastavushindamisasutused, valitsusvälised organisatsioonid ning liikmesriikide ametiasutused. Nende puhul eeldataks mõningaid teadmisi toiduga kokkupuutuvatest materjalidest ja nendega seotud õigusaktidest.

Euroopa Komisjon palub arvamuste saamiseks kõigil huvitatud isikutel vastata avaliku konsultatsiooni käigus küsimustikule. Küsimustikule saab vastata kuni 11. jaanuarini 2023 alltoodud lingil.

Link avalikule konsultatsioonile: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12497-Revision-of-EU-rules-on-food-contact-materials/public-consultation_et

Lisainfo: Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik, e-post: kylli.suurvarik@agri.ee, telefon: 625 6570

Veebiseminar 25. oktoobril “Ringlussevõetud plasti uued nõuded”

10. oktoobril jõustus Euroopa Liidu määrus nr 2022/1616 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlussevõetud plasti kohta. Uue määrusega kehtestatakse nõuded ringlussevõetud plasti sisaldavate toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete ohutuse tagamiseks ning tunnistatakse kehtetuks seni seda valdkonda reguleerinud määrus (EÜ) nr 282/2008.

Uue määrusega reguleeritakse plasti ringlussevõtutehnoloogiate ja -protsesside lubamist, loaga seotud kohustusi, kontrollimiseks vajaliku teabe registreerimist ELi registris, ringlussevõetud plasti kasutamist, nõuetele vastavuse tõendamist (sh vastavusdeklaratsioonid) ja ametliku kontrolli meetmeid. Nõuded kehtivad nii ELis valmistatud kui imporditud ringlussevõetud plasti kohta. Määruse üleminekusätted reguleerivad määruse 282/2008 alusel esitatud ringlussevõtuprotsesside loataotluste menetlemist ja lõpetamist, määruse nõuetele mittevastava ringlussevõetud plasti turustamist ning ringlussevõetud plasti sisaldava toidupakendi kasutamist toidukäitlejate poolt.

25. oktoobril  toimus veebiseminar, kus Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Külli Suurvarik rääkis uue määrusega seonduvast. 

Seminaril tutvustati määruses kasutatavaid termineid, ringlussevõetud plasti turulelaskmise tingimusi, vastavusdeklaratsioone, ELi registris esitatavaid andmeid ja ka nõuetele ülemineku sätteid.

Seminari salvestus on avaldatud lehel https://toiduteave.ee/salvestused/

Lisainfo teema kohta saab ka Euroopa Komisjoni lehelt SIIT