Täienduskoolitus 5.05.17 Tartus: Toiduhügieen ja -ohutus, algaste

5.05.17 Tartus, Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 56/1, III korrus, ruum A303.

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu teab toiduhügieeni põhimõtteid, toitu käsitlevaid õigusakte, toidu kaudu levivaid haigusi, toidu säilitamise viise, enesekontrolli põhimõtteid, toitu käsitleva töötaja kohustusi ja vastutust.

 

Sisu ja ajakava

toitu käsitlevad õigusaktid;

toiduhügieeni põhimõtted;

toidukäitleja kohustused (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne) ja vastutus;

enesekontrolli põhimõtted, eeltingimusprogrammid ja HACCP;

mikroorganismid ja nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;

toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid;

toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine;

puhastamine, desinfitseerimine;

tootmisruumide korrashoid;

kahjuritõrje;

isiklik hügieen.

 

10.00 – 11.30 õppetöö

11.30 – 12.00 paus

12.00 – 13.30 õppetöö

13.30 – 13.45 paus

13.45 – 15.15 õppetöö

Õppejõud: Katrin Laikoja, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi toiduhügieeni osakonna lektor, mag (tehn)

Täienduskoolitus 28.08.17 Tartus: Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus

28.08.17 Tartus, Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 56/1, III korrus, ruum A303

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu omab ülevaadet tootmishügieeni põhimõtetest, tunneb olulisemaid toidupatogeene, tunneb Listeria monocytogenes’i kui tootmishügieeni mõjutavat faktorit ning on saanud teadmised probleemi ennetamise ja likvideerimise võimalustest. Lisaks omab ülevaadet toidu saastumisest k.a ristsaastumisest ja selle vältimise võimalustest, teab tootmisruumide ehituslike aspektide seost ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga, mõistab hügieenitsoonide vajalikkust ja seost personalihügieeniga, on tutvunud riknemist põhjustavast mikrofloorast koosnevate biokilede tekkepõhjuste, avastamise ja likvideerimisega. Tunneb käitlemisettevõtte sanitatsiooni põhimõtteid ja korraldust.

 

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

Seadusandlusest tulenevad nõuded tootmishügieenile ja toidu ohutusele;

Tootmishügieeni eesmärgid, korraldus ja head tavad;

Tootmishügieeni seosed toidu ohutuse ja -kvaliteediga;

Tootmishügieeni mõjutavad faktorid;

Personali hügieeni tähtsus tootmishügieeni tagamisel;

Seadmete ja hoonete hügieeniline disain, hügieenitsoonide vajalikkus;

Biokirmed tootmiskeskkonnas ja nende tuvastamise ja hävitamise võimalused;

Tootmishügieeniga enim seotud mikrobioloogilised ohud;

Toidu ohutust enim mõjutavad toidupatogeenid;

Tootmiskeskkonnas puhtuse tagamine, sanitatsiooni põhimõtted;

Tootmishügieeni probleemsete kohtade tuvastamise võimalused;

Hügieeniproovide võtmine, laboratooriumisse saatmine ning analüüsitulemuste tõlgendamine;

Tootmiskeskkonnas Listeria monocytogenes tuvastamine ja likvideerimine.

 Ajakava:

10.00 – 11.30 õppetöö

11.30 – 12.00 kohvipaus

12.00 – 13.30 õppetöö

13.30 – 13.40 paus

13.40 – 15.10 õppetöö

Õppejõud: Mati Roasto, Eesti Maaülikooli professor, dr (vet-med) toiduhügieeni osakonna juhataja

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitus on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Täienduskoolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 120 eurot ühe osaleva inimese kohta.

 

Täienduskoolitus 29.08.17 Tartus: Toiduhügieen ja enesekontroll väikeettevõttes/ eraelamus toidu valmistamisel

29.08.17 Tartus, Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 56/1, III korrus, ruum A303

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu teab eraelamus toidu valmistamisega seonduvaid õigusaktide nõudeid, sh toidukäitleja kohustusi (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne) ja vastutust; oskab juhendi põhjal koostada enesekontrolliplaani (sh teab eeltingimusprogrammide ja HACCP süsteemi olemust); tunneb toiduhügieeni põhimõtteid ning peamisi toidupatogeene (sh kasvu ja paljunemist) mõjutavaid tegureid; tunneb füüsikalise, keemilise ja mikrobioloogilise saastumise allikaid ja ennetamise võimalusi; teab puhastamise ja desinfitseerimise eesmärke ja võimalusi; teab isikliku hügieeni nõudeid ning neist kinnipidamise olulisust.

 

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

– eraelamus toidu valmistamine;

– toidukäitleja kohustused (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne) ja vastutus;

– enesekontrolliplaani koostamise juhend, enesekontrolli põhimõtted, eeltingimusprogrammid ja HACCP;

– toiduhügieeni põhimõtted;

– mikroorganismid ja nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;

– toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid;

– toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine;

– puhastamine, desinfitseerimine;

– toidukäitlemisruumi korrashoid, kahjuritõrje;

– isiklik hügieen.

 

Ajakava:

10.00 – 11.30 õppetöö

11.30 – 12.00 kohvipaus

12.00 – 13.30 õppetöö

13.30 – 13.45 paus

13.45 – 15.15 õppetöö

 

Õppejõud: Katrin Laikoja, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi toiduhügieeni osakonna lektor, mag (tehn)

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitus on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Täienduskoolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 120 eurot ühe osaleva inimese kohta.

 

Täienduskoolitus 8.09.17 Tartus: Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis

08.09.17 Tartus, Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 56/1, III korrus, ruum A303

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu teab mõisteid allergeen, allergia, toiduallergia, toidutalumatus, toiduallergeenid, ristkontakt; tunneb õigusaktidest tulenevaid kohustusi toidukäitlejatele, sh märgistamisele; oskab kajastada allergeenidega seonduvat enesekontrolliplaanis, sh HACCP plaanis ning rakendada ohutusabinõusid tootmises; teab vigu allergeenide käitlemisel ning oskab neid ennetada.

 

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

– mõisted (allergeen, allergia, toiduallergia, toidutalumatus, toiduallergeenid, ristkontakt);

– toiduallergia ja tsöliaakia esinemisest Eestis;

– õigusaktidest tulenevad kohustused toidukäitlejatele, sh märgistamine (määrus 1169/2011, PõM määrus 24, vead märgistamisel, RASFF);

– allergeenid enesekontrolliplaanis, sh HACCP plaanis;

– allergeenide juhtimine ettevõttes;

– vead käitlemisel, ennetamine.

Ajakava:

10.00 – 11.30 õppetöö

11.30 – 12.00 kohvipaus

12.00 – 13.30 õppetöö

13.30 – 13.45 paus

13.45 – 15.15 õppetöö

Õppejõud: Katrin Laikoja, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi toiduhügieeni osakonna lektor, mag (tehn)

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitus on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Täienduskoolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 120 eurot ühe osaleva inimese kohta.

 

Täienduskoolitus 20.-22.09.17 Tartus: Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste

20.09.2017 – 22.09.2017 Tartus, Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 56/1, III korrus, ruum A303

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi (16 tundi auditoorset, 8 tundi praktikat)

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu on tutvunud tootmishügieeni, enesekontrolli rakendamise ja toiduhügieeni teemadega põhjalikult ning mõistab tootmishügieeni olulisust toidu ohutuse ja kvaliteedi ning stabiilsete säilimisaegade tagamisel; teab tootmishügieeniga seonduvaid olulisi mikroorganisme ning nende vältimise ja likvideerimise võimalusi; on tutvunud sanitatsiooni põhimõtetega; teab tootmiskeskkonnast proovide võtmise põhimõtteid; teab peamisi toidualaseid õigusakte; tunneb ja oskab ohjata keemilisi ning füüsikalisi ohtusid toidus; oskab koostada, juurutada ja ajakohastada HACCP põhimõtetele vastavat enesekontrolliplaani; mõistab eeltingimusprogrammide rolli toiduohutuse tagamisel; tunneb toiduhügieeni põhimõtteid; teab ja oskab ennetada toidu bioloogilise saastumise allikaid; tunneb mikroorganismide paljunemist mõjutavaid tegureid; teab peamisi toidu kaudu levivate toidumürgistuste ja -infektsioonide põhjustajaid; teab isikliku hügieeni nõuded ning nende rolli toidu ohutuse tagamisel; oskab planeerida ja läbi viia hügieenikoolitust.

 

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

Enesekontrolli rakendamine: toidualastest õigusaktidest; keemilised ohud toidus; füüsikalised ohud toidus; enesekontrollisüsteemi eeltingimusprogrammid; toiduohutuse juhtimissüsteemid, sh HACCP ja ISO:22000; ohtude analüüs ja riskihindamise põhimõtted; kriitilised kontrollpunktid toidu käitlemisel; toiduohutuse juhtimissüsteemide juurutamine ja ajakohastamine.

Tootmishügieen: tootmisruumide ehituslikud aspektid ja nende seos ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga; hügieenitsoonide vajalikkus ja selle seos personalihügieeniga; toidu saastumise, sh ristsaastumise võimalused ja selle vältimine; käitlemisettevõtte sanitatsiooni põhimõtted, puhastamine ja desinfitseerimine; biokilede teke, avastamine ja likvideerimine; Listeria monocytogenes tootmishügieeni enim mõjutava faktorina (probleemi ennetamise ja likvideerimise võimalused); kahjuritõrje ja jäätmekäitlus.

Toiduhügieen: toiduhügieeni põhimõtted; toidu bioloogiline saastumine; mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid; toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid; toidu säilitamise viisid, tingimused ning temperatuuri kontroll; isikliku hügieeni nõuded; hügieenikoolituste planeerimine ja läbiviimine.

 Ajakava kõigil koolituspäevadel:

9.00-10.30 õppetöö

10.30-10.45 paus

10.45-12.15 õppetöö

12.15-12.45 paus

12.45-14.15 õppetöö

14.15-14.30 paus

14.30-16.00 õppetöö

Õppejõud:

Mati Roasto, professor, dr (vet-med), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonna juhataja

Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonna lektor

 

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitus on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Täienduskoolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 270 eurot ühe osaleva inimese kohta.

 

Täienduskoolitus 29.09.17 Tartus: Toidu säilitamisnõuete määramine

29.09.17 Tartus, Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 56/1, III korrus, ruum A303

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu teab toidu säilimisajaga seonduvaid termineid ning nende tähendust; on tutvunud seonduva seadusandlusega ning oskab seadusandlust õigesti tõlgendada; tunneb toidu säilimisaega mõjutavaid olulisi tegureid; mõistab “Kõlblik kuni” ja “Parim enne” tähendust ning vastavate tähtpäevade kasutamise korda toidualase teabe esitamisel tarbijale; on tutvunud toidu riknemise viisidega ning toidu mikrobioloogiliste kriteeriumitega; tunneb toidu säilimisaja määramise otseseid ja kaudseid meetodeid ning teab toidu kestvuskatsete teostamise aluseid.

 

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

toidu säilitamisnõuete määramisega seonduv seadusandlus ja selle tõlgendamine;

toidu säilimisajaga seonduvad terminid ning nende tähendus;

toidus mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid;

toidu säilimisaega mõjutavad tegurid;

“kõlblik kuni” või “parim enne”;

toidu riknemise viisid;

toidu mikrobioloogilised kriteeriumid;

toidu säilimisaja määramise otsesed ja kaudsed meetodid;

toidu säilimisaja määramise etapid, ametlikud kestvuskatsed;

toidu säilimisaegade määramisega seonduvad proovivõtukavad;

toidu säilimisaja pikendamise võimalused.

Ajakava:

10.00 – 11.30 õppetöö

11.30 – 12.00 paus

12.00 – 13.30 õppetöö

13.30 – 13.45 paus

13.45 – 15.15 õppetöö

Õppejõud: Mati Roasto, Eesti Maaülikooli professor, dr (vet-med), toiduhügieeni osakonna juhataja

 

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitus on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Täienduskoolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 120 eurot ühe osaleva inimese kohta.