Parim enne või kõlblik kuni?

Maaeluministeerium annab teada, et valminud on Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) koostatud töövahend, mis aitab toidukäitlejatel otsustada, millal kasutada „parim enne” ja millal „kõlblik kuni” märgistust. Juhend on nüüdsest kättesaadav ka eesti keeles.

Euroopa Komisjoni hinnangul tekib igal aastal Euroopa Liidus keskmiselt 88 miljonit tonni toidujäätmeid. Neist kuni 10% on tekkinud seetõttu, et toidu säilimisaja märgistust kas ei järgita õigesti või on see teave valesti esitatud. Toidu selge ja korrektne märgistus ning tarbija parem arusaamine säilimisaja märgistusest aitab vähendada toidukadusid, tagades seejuures toiduohutuse.

EFSA juhend koosneb otsustuspuust ning täiendavatest küsimustest õige märgistuse valimiseks – näiteks, kas toidule on õigusaktiga kehtestatud säilimisaja esitamise nõuded, kas toitu töödeldakse ohtude kõrvaldamiseks või käideldakse veel enne pakendamist, millised on toidu omadused, säilitamistingimused jpm.

Samuti selgitatakse juhendis, millega toidukäitlejad peavad arvestama toidu säilimisaja määramisel, näiteks pakendi rikkumatusega ning toidu põhjendatult eeldatavate turustamis-, säilitamis- ja tarvitamistingimustega.

Lisaks kõnealusele juhendile avaldab EFSA sel aastal toidu märgistamise teemal arvamuse, milles käsitletakse tarbijale antavat teavet toidu säilitamistingimuste ja tarbimise kohta pärast pakendi avamist või toidu sulatamist.

Toidukäitlejatele mõeldud juhendi eestikeelne tõlge valmis Maaeluministeeriumi tellimusel ning sellega saab tutvuda ministeeriumi kodulehel. Ingliskeelse dokumendi saab kätte Euroopa Toiduohutusameti veebilehelt.

Maaeluministeerium
PRESSITEADE
15.03.2021

Veebiseminar “Nutika toidu päev”

Eesti Teadusagentuur, Eesti Toiduainetööstuse Liit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldavad veebiseminari „Nutika toidu päev“.

Seminari toimumisaeg: 9. aprillil kell 10:00 – 14:00.

Eesmärgiks on tutvustada teadus- ja arendustegevusi ning innovatsiooni võimalusi toidusektori töötlevas valdkonnas ettevõtete konkurentsivõime kasvatamisel.

Seminari info ja registreerumine Eesti Teadusagentuuri lehel: https://www.etag.ee/uritus/seminar-nutika-toidu-paev

Osalemine on TASUTA, vajalik eelregistreerimine! Seminari kava täiendatakse jooksvalt.

Mikrobioloogia infopäevad

BioCC OÜ korraldab sellel poolaastal 4 veebipõhist mikrobioloogia-alast infopäeva, kus BioCC teadurid käsitlevad erinevaid tootegruppe.

Teisipäeval 9. märtsil toimub piimakäitlejatele suunatud infopäev, millele saab registreeruda siin lingil https://toiduteave.ee/infopaev-09-03-2021-veebis-piimatoodete-mikrobioloogia/.  Infopäeval on kavas ettekanded juustu tootmisega seonduvast ning sekundaarsest mikroobsest saastumisest piimatööstuses. Lisaks on võimalik vaadata õppevideot hügieeniproovide võtmisest.

Järgmised veebipõhised infopäevad mikrobioloogia teemal  toimuvad 7. aprillil (piimatooted), 5. mail (pagaritooted) ja 2. juunil (lihatooted). Registreerumise avame peagi.

Putukad toiduks

Maaeluministeeriumi PRESSITEADE 29.01.2021

Täna, 29. jaanuaril toimus Maaeluministeeriumis infotund toidusektorile, kus anti ülevaade toiduohutuse valdkonnas toimunud arengutest. Uue võimalusena tohib Eestis nüüdsest kasvatada ja turustada inimestele toiduks mõeldud osa putukaliike.

Kui praegu kehtiv Euroopa Liidu uuendtoidu määrus loeb putukaid uuendtoiduks, siis kuni 2018. aastani kehtinud määruse kohaselt oli putukate staatust uuendtoiduna võimalik tõlgendada erinevalt. Eestis ja enamikus teistes Euroopa Liidu liikmesriikides peeti putukaid uuendtoiduks, mille turustamiseks on vaja Euroopa Komisjoni luba. Samas mõned liikmesriigid lubasid osa putukaliike oma riigi territooriumil kasvatada ja turustada.

Õigusselguse tõi Euroopa Liidu kohtu mullu sügisel tehtud otsus, mille järgi ei olnud varasema määruse kohaselt terved putukad mitte uuendtoit, vaid tavatoit. See tähendab, et jätkuvalt võib turule viia terveid putukaid ja neist valmistatud tooteid putukaliikide puhul, mis olid mõne ELi liikmesriigi turul enne 1. jaanuari 2018. a. Seejuures kehtivad üleminekumeetmed<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32015R2283#d1e1917-1-1>, mille järgi võib putukaid turustada seni, kuni võetakse vastu otsus viimase konkreetse putukaliigi uuendtoiduna turustamise taotluse kohta.

Putukaid võib turustada ja kasutada nii tervena kui ka jahvatatult, küll aga pole lubatud turustada putukatest saadud ekstrakte. Putukate toiduna käitlemisest tuleb teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit.

Rohkem infot putukate turustamise ja kasvatamise kohta saab värskest Maablogi postitusest<https://maablogi.wordpress.com/2021/01/29/osa-putukaliikide-inimtoiduks-kasvatamisele-ja-kaitlemisele-enam-takistusi-pole/> ning Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehelt<https://pta.agri.ee/uued-toidud-ehk-uuendtoit#putukad>.

Täienduskoolitused 2021

Alanud on registreerumine Eesti Maaülikooli 2021. aasta esimesel poolaastal  toimuvatele koolitustele:

Soovitud koolitustele saab registreeruda ka SIIT

Kõik infokirjas loetletud täienduskoolitused on hetkel kavandatud toimuma maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.

Täienduskoolitused on sihtrühma kuulujatele tasuta (kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud).

Täienduskoolituse sihtrühmaks on:
– põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
– põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
– isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
– põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Juhendid toidu säilimisaja määramiseks

Avaldatud on kolmas osa toidu säilimisaegade määramist käsitlevatest juhendmaterjalidest. Juhendis käsitletakse toidu säilitamise temperatuuri ja aega, kui toidu tootja, töötleja või pakendaja ei ole teinud kestvuskatseid säilimisaja määramiseks. Toidu säilimisaeg kestvuskatseid tegemata on esitatud ekspertarvamuste põhjal. Säilimisaegade vastavuse eeltingimuseks on värske kvaliteetse tooraine kasutamine, hügieenilised käitlemistingimused ja sobiv valmistamistehnoloogia. Pikemate säilimisaegade kehtestamiseks tuleb teha kestvuskatsed. Juhendmaterjali on koostanud Mati Roasto ja Katrin Laikoja Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise õppetoolist.

Detailsema info saamiseks on soovitav tutvuda eelmiste osadega. I osas (Roasto ja Laikoja, 2019) tutvustatakse toidu säilimisaja määramise põhimõtteid ja meetodeid ning antakse ülevaade toidus mikroorganismide kasvu mõjutavatest teguritest ja jahetemperatuuridel säilitatavate valmistoitude mikrobioloogilistest ohtudest. II osas (Roasto ja Laikoja, 2020) tutvustatakse toidu mikrobioloogilisi kriteeriume ning esitatakse valik toite ja toidugruppe koos soovituslike juhendväärtustega.

Käsiraamatus esitatud teave on soovitusliku iseloomuga ega asenda õigusaktidega kehtestatud nõudeid.